SILCode Language PhonemicForm BroadPhoneticForm OrthographicForm PoS EnglishTranslation TokPisinTranslation Notes Source Example
ppn Papapana a toatunupótoa 3SGO [toatunu'potoa  ‘he kills’ AH150]
ppn Papapana aʔaisiʔ aʔáisiʔ many [a/'aisi/  ‘many’ AH126]
ppn Papapana aatonu aatonu ßuanua totoonuɛna three [aatonu ßuanua totoonuEna three men stand’ AH176]
ppn Papapana aenabu aɛnabúɛna be light [aEna'buEna  ‘light’ AH121]
ppn Papapana aetunea ɛtoaɛtunɛa hit [EtoaEtunEa  ‘he hits’ AH157]
ppn Papapana ai -ai NEG not [-ai  ‘not’ AH138; nauRaßui to/aiba/ua kakau ’the man didn't hit the dog’ AH184]
ppn Papapana ainapanapana ainapanapána ~ áinapanapana all; they (plural) [ainapana'pana  ‘all’ AH127; 'ainapanapana  ‘they (plural)’ AH170]
ppn Papapana amu ámu you (plural) ['amu  ‘you (plural)’ AH169]
ppn Papapana amunea toamúnɛa see [toa'munEa  ‘he sees’ AH46]
ppn Papapana anai ɛto anai eat [natui nauRaßui naußi Eto anai ’the man will eat the yam tomorrow’ AH182]
ppn Papapana ane-a ɛtoanɛa eat [naunaßa nauRaßui naußi EtoanEa ’the man ate the yam yesterday’ AH181]
ppn Papapana ani anianiɛna eat [[tamtamuEna  or anianiEna  ‘he eats’ AH44]
ppn Papapana ani-a anianiáɛna eat [nauRaßui naußi/ aniani'aEna ’the man eats the yam’ AH180]
ppn Papapana aniau aniáu I [ani'au  ‘I’ AH162]
ppn Papapana anioi aníoi you (singular) [a'nioi  ‘thou’ AH163]
ppn Papapana aŋaße aŋáßɛ yes [a'ŋaßE  ‘yes’ AH143]
ppn Papapana aputu aputúɛna sleep [to/apu'tuEna  ‘he sleeps’ AH149]
ppn Papapana aɾaßa áɾaßa dry (clothing) ['aRaßa  ‘dry (clothing)’ AH136]
ppn Papapana aɾiaueina aɾiaueina one man (?a person on their own) (see uraßui) [aRiaueina totoonuEna one man stands’ AH174]
ppn Papapana aɾiida áɾiida we (plural excl.) ['aRiida  ‘we (plural excl.)’ AH168]
ppn Papapana aɾowae aɾowáɛ no [aRo'waE  ‘no’ AH144]
ppn Papapana asiasileʔ asiásilɛʔ yellow [asi'asilE/  ‘yellow’ AH113]
ppn Papapana aßowaʔ aßówaʔ where? [a'ßowa/  ‘where?’ AH133]
ppn Papapana atun-e-a atúnɛa smite [nauRaßui nubolo Etoa'tunEa tau EanEa ’the man shot and ate the pig’ AH190]
ppn Papapana atunu toatunupótoa smite [toatunu'potoa  ‘he kills’ AH150]
ppn Papapana au maʔamaʔáawɛna 1SGO [ma/ama'/aawEna  ‘he gives it to me’ AH45]
ppn Papapana aua-nu auwánu you two [au'wanu  ‘you two’ AH166]
ppn Papapana aua-ɾa áuwaɾa we two (excl.) ['auwaRa  ‘we two (excl.)’ AH165]
ppn Papapana awaʔu-nima-na awaʔuínimana elbow [awa/u'nimana  ‘(his) elbow’ AH55]
ppn Papapana aua-naioi áwanaíoi they two ['awana'ioi  ‘they two’ AH167]
ppn Papapana baʔua báʔua hit [nauRaßui to'ba/ua 'kakau ’the man hit the dog’ AH183; nauRaßui to/aiba/ua kakau ’the man didn't hit the dog’ AH184; nauRaßui Eta nukaka/i kakauEtoba/ua ’the big man hit the little dog’ AH185; nauRaßui Etoba/oa nukakau tau Enau ’the man hit the dog and went’ AH187; nu/usia Etonau nauRaßui Etoba/ua nukakau ’the man hit the dog when the boy went’ AH188; nauRaßui Etoba/ua kakau, kakau Enau ’the man hit the dog and it went’ AH189]
ppn Papapana babana-na babánana meat [ba'banana  ‘meat’ AH41]
ppn Papapana bai-na báina wing ['baina  ‘wing’ AH64]
ppn Papapana betuou bɛtúou be hungry [tobE'tuou  ‘he is hungry’ AH171]
ppn Papapana bin        bin        bean [bin  ‘bean’ AH91]
ppn Papapana biSia-na biSiána back [biSi'ana  ‘(his) back’ AH51]
ppn Papapana biSio-na biSióna skin [[nu]biSi'ona  (his) skin’ AH8]
ppn Papapana bolo nubolo pig [nauRaßui nubolo Etoa'tunEa tau EanEa ’the man shot and ate the pig’ AH190]
ppn Papapana boɾoʔ bóɾoʔ pig [nu'boRo/  ‘pig’ AH78]
ppn Papapana bunuinaono bunuináono all kinds of grass or leaf [bunui'naono  ‘all kinds of grass or leaf’ AH40]
ppn Papapana daɾomu  daɾómu ~ dáɾom fresh water, river [nuda'Romu ‘water’, 'daRom - ‘river’ AH37]
ppn Papapana e ɛtonáui ?3SGS [naunaßa nauRaßui Eto'naui ’the man went yesterday’ AH178]
ppn Papapana eanea nauɾaßui nubolo ɛtoatúnɛa tau ɛanɛa eat [nauRaßui nubolo Etoa'tunEa tau EanEa ’the man shot and ate the pig’ AH190]
ppn Papapana ena ASP/SBJ 3SGS postverbal subject-indexing
ppn Papapana ena ɛnaɛnáɛna dance [EnaE'naEna  ‘he dances’ AH161]
ppn Papapana enai énai that ['Enai  ‘that’ AH129]
ppn Papapana enei énei he ['Enei  ‘he’ AH164]
ppn Papapana eSinana ɛSinána mother [ESi'nana  ‘(his) mother’ AH74]
ppn Papapana eta nauɾaßui ɛta nukakaʔi kakauɛtobaʔua big [nauRaßui Eta nukaka/i kakauEtoba/ua ’the big man hit the little dog’ AH185]
ppn Papapana etaʔa-na ɛtáʔana chin [E'ta/ana  ‘(his) chin’ AH54]
ppn Papapana etamana ɛtamána father [Eta'mana  ‘(his) father’ AH73]
ppn Papapana etawa ɛtáwa big [E'tawa  ‘big’ AH21]
ppn Papapana eteena ɛ'tɛɛna who? [E'tEEna  ‘who?’ AH131]
ppn Papapana etuußu ɛtoɛtuußu swim [EtoEtuußu  ‘he swims’ AH154]
ppn Papapana geeɾeɾe gɛɛɾɛɾɛ white ['gEERERE  ‘white’ AH111]
ppn Papapana gosia gósia catch [to'gosia  ‘he catches’ AH158]
ppn Papapana iaai iáai this [i'aai  ‘this’ AH128]
ppn Papapana iboni íboni night ['iboni  ‘night’ AH108]
ppn Papapana iɾeiɾe íɾɛíɾɛ bite (of a dog) ['iRE'iRE  he bites (a dog)’ AH14]
ppn Papapana iɾimateʔ toiɾima'tɛɛnaʔ die [toiRima'tEEna/  ‘he dies’ AH151]
ppn Papapana iɾoilomo toiɾoilomóɛna drink [toiRoilo'moEna  ‘he drinks’ AH148]
ppn Papapana kakaʔi kakáʔi small [ka'ka/i  ‘small’ AH22]
ppn Papapana kakau kákau dog ['kakau  ‘dog’ AH13; nauRaßui to'ba/ua 'kakau ’the man hit the dog’ AH183; nauRaßui to/aiba/ua kakau ’the man didn't hit the dog’ AH184; nauRaßui Eta nukaka/i kakauEtoba/ua ’the big man hit the little dog’ AH185; nauRaßui EtaumaEa nukakau nu/usia ’the man gave the dog to the boy’ AH186; nauRaßui Etoba/oa nukakau tau Enau ’the man hit the dog and went’ AH187; nu/usia Etonau nauRaßui Etoba/ua nukakau ’the man hit the dog when the boy went’ AH188; nauRaßui Etoba/ua kakau, kakau Enau ’the man hit the dog and it went’ AH189]
ppn Papapana kapotoimaɾei kapotoimáɾɛi claw [kapotoi'maREi  ‘claw’ AH65]
ppn Papapana kaßuɾuɾu kaßuɾúɾu earth (ground) [kaßu'RuRu  ‘earth (ground)’ AH97]
ppn Papapana kaukau kaukau sweet potato [kaukau  ‘sweet potato’ AH90]
ppn Papapana kiɾokO kíɾokO rat ['kiRokO  ‘rat’ AH82]
ppn Papapana kokoʔi kokóʔi taro [ko'ko/i  ‘taro’ AH86]
ppn Papapana kokoogunuʔ kokoogúnuʔ short [kokoo'gunu/  ‘short’ AH119]
ppn Papapana kukuɾaka-na kukuɾakána thumb ['na/u/uU  or  kukuRa'kana/  ‘(his) thumb’ AH56]
ppn Papapana laßaɾaßaiʔ laßaɾáßaiʔ black [laßa'Raßai/  ‘black’ AH112]
ppn Papapana maʔa maʔamaʔáawɛna give [ma/ama'/aawEna  ‘he gives it to me’ AH45]
ppn Papapana maea ɛtaumaɛa give [nauRaBui EtaumaEa nukakau nu/usia ’the man gave the dog to the boy’ AH186]
ppn Papapana mai naonáoɛnamai DIR hither [nao'naoEnamai  ‘he comes’ AH47]
ppn Papapana malagini malaginiéna cold (water) [malagini'Ena  ‘cold (water)’ AH122]
ppn Papapana manoa-na manóana neck [[nu]ma'noana  (his) neck’ AH6]
ppn Papapana maɾeituani maɾeitúani old [maRei'tuani  ‘old’ AH124]
ppn Papapana mataa-na matáana good [ma'taana  ‘good’ AH116]
ppn Papapana mataao matáao what? [ma'taao  ‘what?’ AH130]
ppn Papapana mata-na matana eye [[nu]matana  (his) eye’ AH5]
ppn Papapana mataw tomatáwɛna know [toma'tawEna  ‘he knows’ AH147]
ppn Papapana matunuou matunúou full [matu'nuou  ‘full’ AH137]
ppn Papapana mea-na mɛana tongue ['mEana/  ‘(his) tongue’ AH27]
ppn Papapana mitamita tomitamitatóoßuɛna eat (sugar cane) [tomitamita'tooßuEna ’he eats sugar cane’ AH172]
ppn Papapana moibuɾiatanana moibuɾiatanána girl [moibuRiata'nana  ‘girl’ AH68]
ppn Papapana moisibuaßa moisibuáßa old woman [moisibu'aßa  ‘old woman’ AH71]
ppn Papapana naʔaɾiaʔ naʔáɾiaʔ one [na'/aRia/  ‘one’ AH49]
ppn Papapana naʔoʔoɾoɾoßi naʔoʔoɾoɾóßi round [na/o/oRo'Roßi  ‘round’ AH134]
ppn Papapana naʔoɾuʔ naʔóɾuʔ snake [na'/oRu/  ‘snake’ AH84]
ppn Papapana naʔuʔuU náʔuʔuU thumb kukuRa'kana/ ['na/u/uU  or  kukuRa'kana/  ‘(his) thumb’ AH56]
ppn Papapana naaßuʔ náaßuʔ ashes ['naaßu/  ‘ashes’ AH25]
ppn Papapana naato náato sun ['naato  ‘sun’ AH32]
ppn Papapana nabu nabuéna heavy [nabu'Ena  ‘heavy’ AH120]
ppn Papapana naeɾeɾeʔ naɛ'ɾɛɾɛʔ mountain [naE'RERE/  ‘mountain’ AH99]
ppn Papapana naiana naiána fish [nai'ana  ‘fish’ AH85]
ppn Papapana nainuʔ nainuʔ house [nainu/  ‘house’ AH96]
ppn Papapana naisißa naisíßa warm, hot (water) [nai'sißa  ‘warm, hot (water)’ AH123]
ppn Papapana namaunuʔ namáunuʔ woman [nam'aunu/  woman’ AH11]
ppn Papapana nanaoi nanáoi rain [na'naoi  ‘rain’ AH36]
ppn Papapana nanoŋanaʔ nanoŋánaʔ sand [nano'ŋana/  ‘sand’ AH98]
ppn Papapana naŋanisi naŋanísi cloud [naŋa'nisi  ‘cloud’ AH35]
ppn Papapana nao naonáoɛnamai go [nao'naoEnamai  ‘he comes’ AH47]
ppn Papapana naobi-na naobína fat [nao'bina  ‘fat’ AH42]
ppn Papapana naonaßa náonaßa yesterday ['naonaßa  ‘yesterday’ AH109]
ppn Papapana naoßo naonaoßóɛna Vitr fly [naonao'ßoEna  ‘it flies’ AH153]
ppn Papapana naputeʔ náputɛʔ wind ['naputE/  ‘wind’ AH100]
ppn Papapana naßatU naßátU stone [na'ßatU  ‘stone’ AH20]
ppn Papapana naßesunu naßɛsúnu star [naßE'sunu  ‘star’ AH34]
ppn Papapana naßituasi naßitúasi boy ‘yangpela man’ [naßi'tuasi ‘boy (yangpela man)’ AH67]
ppn Papapana naßuɾi  naßúɾi  egg [na'ßuRi or   ‘egg’ AH43]
ppn Papapana nasusu nasúsu breast [na'susu  ‘(her) breast’ AH29]
ppn Papapana natainiʔ natáiniʔ net bag (woman's) [na'taini/  ‘net bag (woman’s)’ AH95]
ppn Papapana natui natúiʔ tomorrow [na'tui/  ‘tomorrow’ AH110; natui nauRaßui Eto'naui ’the man will go tomorrow’ AH179; natui nauRaßui naußi Eto anai ’the man will eat the yam tomorrow’ AH182]
ppn Papapana nau u go [nauRaßui to'nau ’the man goes’ AH177]
ppn Papapana nauduʔah náuduʔah bad ['naudu/ah  ‘bad’ AH117]
ppn Papapana naugono ugono banana ['naugono  ‘banana’ AH89]
ppn Papapana naui náui go [naunaßa nauRaßui Eto'naui ’the man went yesterday’ AH178; natui nauRaßui Eto'naui ’the man will go tomorrow’ AH179; natui nauRaßui naußi Eto anai ’the man will eat the yam tomorrow’ AH182; nauRaßui Etoba/oa nukakau tau Enau ’the man hit the dog and went’ AH187; nu/usia Etonau nauRaßui Etoba/ua nukakau ’the man hit the dog when the boy went’ AH188; nauRaßui Etoba/ua kakau, kakau Enau ’the man hit the dog and it went’ AH189]
ppn Papapana naunaßa naunaßa yesterday [naunaßa nauRaßui Eto'naui ’the man went yesterday’ AH178; naunaßa nauRaßui naußi EtoanEa ’the man ate the yam yesterday’ AH181]
ppn Papapana naußi náußi yam ['naußi  ‘yam’ AH88; nauRaßui naußi/ aniani'aEna ’the man eats the yam’ AH180; naunaßa nauRaßui naußi EtoanEa ’the man ate the yam yesterday’ AH181; natui nauRaßui naußi Eto anai ’the man will eat the yam tomorrow’ AH182
ppn Papapana nawatu nawátu smoke [na'watu  ‘smoke’ AH24]
ppn Papapana nima-na nímana hand [nu'nimana/  ‘(his) hand’ AH30]
ppn Papapana noŋonou tonoŋonóu hear [tonoŋo'nou  ‘he hears’ AH146]
ppn Papapana noŋoßitaʔ noŋóßitaʔ when? [no'ŋoBita/  ‘when?’ AH132]
ppn Papapana nuʔaisi nuʔaisi flying fox [nu/aisi  ‘flying fox’ AH81]
ppn Papapana nuʔusia nuʔúsia child [nu'/usia/  baby’ AH69; nauRaBui EtaumaEa nukakau nu/usia ’the man gave the dog to the boy’ AH186; nu/usia Etonau nauRaBui Etoba/ua nukakau ’the man hit the dog when the boy went’ AH188]
ppn Papapana nuʔusia-uɾaßui  nuʔusiaoɾáßwi  boy (‘child ?male’) ‘pikinini man’ [nu/usiao'RaBui   ‘boy (pikinini man)’ AH67]
ppn Papapana nua nua two [nuauRaBui totoonuEna two men stand’ AH175]
ppn Papapana nuataʔ nuátaʔ two [nu'ata/  ‘two’ AH50]
ppn Papapana nuate-na nua'tɛna liver [nua'tEna  ‘(his) liver’ AH59]
ppn Papapana nubae-na nubáɛna shoulder [nu'baEna/  ‘(his) shoulder’ AH52]
ppn Papapana nuie-na nuiéna leg [nui'Ena/  ‘(his) leg’ AH57]
ppn Papapana nui-na núina tail ['nuina  ‘tail’ AH66]
ppn Papapana nukakaʔi nukakaʔi little [nauRaBui Eta nukaka/i kakauEtoba/ua ’the big man hit the little dog’ AH185]
ppn Papapana numanoa numánoa ten [nu'manoa  ‘ten’ AH142]
ppn Papapana numaɾeiʔ numaɾéiʔ bird [numa'Rei/  bird’ AH12]
ppn Papapana nunai-na nunáina forehead [nu'naina  ‘(his) forehead’ AH53]
ppn Papapana nunaono nunáono tree [nu'naono  ‘tree’ AH38]
ppn Papapana nuɾisi núɾisi root; vine ['nuRisi  ‘root’ AH39; 'nuRisi/  ‘vine’ AH101]
ppn Papapana nusiʔini nusíʔini arrow [nu'si/ini  ‘arrow’ AH94]
ppn Papapana ŋanaŋana ŋánaŋána moon ['ŋana'ŋana  ‘moon’ AH33]
ppn Papapana ŋetu-na ŋɛtuna nose [[nu]'ŋEtuna/  ‘(his) nose’ AH4]
ppn Papapana ŋisi-na ŋísina tooth ['ŋisina  ‘(his) tooth’ AH28]
ppn Papapana ŋuɾu-na ŋúɾuna mouth [[nu]'ŋuRuna/  ‘(his) mouth’ AH3]
ppn Papapana ou ouówɛnaʔ cough [ou'owEna/  ‘he coughs’ AH159]
ppn Papapana owaɾao ówaɾao brother (older of man) ['owaRao  ‘brother (older of man)’ AH75]
ppn Papapana papai-tau-nima papaiunima five [papai'taunima  ‘five’ AH141]
ppn Papapana pata patapatáɛnaʔ laughs [patapa'taEna/  ‘he laughs’ AH160; patapata potopotoEna ’he laughs a lot’ AH173
ppn Papapana patu-na pátuna head [[nu]'patuna  (his) head’ AH2]
ppn Papapana pei pɛi ? [pEi'tuRa/  ‘fire’ AH23]
ppn Papapana peipeɾepeɾe pɛipɛɾɛ'pɛɾɛ green [pEipERE'pERE  ‘green’ AH115]
ppn Papapana peiɾeɾeßasI pɛiɾɛ'ɾɛßasI red [pEiRE'REBasI  ‘red’ AH114]
ppn Papapana peißaunuʔ peißáunuʔ new [pei'Baunu/  ‘new’ AH125]
ppn Papapana peitoʔotoʔo pɛitóʔotoʔo knife [pEi'to/oto/o  ‘knife’ AH93]
ppn Papapana peitopeka  pɛito'pɛka  tobacco [pEito'pEka   ‘tobacco’ AH105]
ppn Papapana pei-tuɾaʔ pɛitúɾaʔ fire (see tuRa) [pEi'tuRa/  ‘fire’ AH23]
ppn Papapana peogaʔ péogaʔ stick ['peoga/  ‘stick’ AH102]
ppn Papapana pipita-na pipitána foot [pipi'tana  ‘foot’ AH31]
ppn Papapana poto poto intensifier [toatunu'potoa  ‘he kills’ AH150; patapata potopotoEna ’he laughs a lot’ AH173]
ppn Papapana pu ɛtópu fall [E'topu  ‘he falls down’ AH156]
ppn Papapana pukaa-na pukáana bark [pu'kaana  ‘bark’ AH103]
ppn Papapana ɾeoɾete ɾɛoɾɛtéena walk [toREoRE'teena  ‘he walks’ AH18]
ppn Papapana ɾeßasi-na ɾɛßásina blood [(nu)RE'Basina/  ‘(his) blood’ AH61]
ppn Papapana siiɾoɾai síiɾoɾai long ['siiRoRai  ‘long’ AH118]
ppn Papapana Sino-na Sinóna bone [(nu)Si'nona  ‘(his) bone’ AH60]
ppn Papapana Siopa-na Siópana belly [[nu]Si'opana  (his) belly’ AH7]
ppn Papapana sogoo-na sogóona knee [[nu]so'goona/  (his) knee’ AH9]
ppn Papapana soidaʔo soidáʔo old man [soi'da/o  ‘old man’ AH70]
ppn Papapana ßaßine-na ßaßinɛn sister (older of man) [ßaßinEn  ‘sister (older of man)’ AH76]
ppn Papapana ßatono-na ßatonónaʔ name [ßato'nona/  ‘name’ AH77]
ppn Papapana ßua ßúa seed ['ßua  ‘seed’ AH104]
ppn Papapana ßuanua ßuanua people [aatonu ßuanua totoonuEna three men stand’ AH176]
ppn Papapana ßugaßugae-na ßugaßugáɛna heart [ßugaßu'gaEna  ‘(his) heart’ AH58]
ppn Papapana ßunuimaɾei ßunuimáɾɛi feather [ßunui'maREi  ‘feather’ AH63]
ppn Papapana ßunu-na ßunúna hair [[nu]ßu'nuna  ‘(his) hair’ AH1]
ppn Papapana ßuɾaow ßußuɾáowɛnaʔ run [ßußu'RaowEna/  ‘he runs’ AH155]
ppn Papapana tamu tamtamuɛna eat (see ani) [[tamtamuEna  or anianiEna  ‘he eats’ AH44]
ppn Papapana tananaʔ tanánaʔ road (path) [ta'nana/  ‘road (path)’ AH19]
ppn Papapana taŋina-na taŋínana ear [ta'ŋinana/  ‘(his) ear’ AH26]
ppn Papapana tau tau CNJ and then [nauRaBui Etoba/oa nukakau tau Enau ’the man hit the dog and went’ AH187]
ppn Papapana tauɾaßi tauɾáßi afternoon [tau'RaBi  ‘afternoon’ AH107]
ppn Papapana tau-ßasi taußási four [tau'Basi  ‘four’ AH140]
ppn Papapana tau-tonu tautónu three [tau'tonu  ‘three’ AH139]
ppn Papapana to to ?realis [[E'topu  ‘he falls down’ AH156; nauRaBui to'nau ’the man goes’ AH177]
ppn Papapana toonu totoonúɛna stand [totoo'nuEna  he stands’ AH16; aRiaueina totoonuEna one man stands’ AH174; nuauRaBui totoonuEna two men stand’ AH175; aatonu Buanua totoonuEna three men stand’ AH176]
ppn Papapana toɾaɾa toɾáɾa axe [to'RaRa  ‘axe’ AH92]
ppn Papapana toßu tóßu ~ tóoßu sugarcane ['toBu/  ‘sugarcane’ AH87; tomitamita'tooBuEna ’he eats sugar cane’ AH172]
ppn Papapana tue tuɛtúɛna say [tuE'tuEna  ‘he says’ AH145]
ppn Papapana tuimatamata tuimatámata morning [tuima'tamata  ‘morning’ AH106]
ppn Papapana tuɾa tuɾa fire [nutuRau/u'duEna  ‘it burns’ AH152]
ppn Papapana tutupi-na tutupína horn [(nu)tutu'pina  ‘horn’ AH62]
ppn Papapana ubete toubɛ'tɛna lie (recline) [toubE'tEna  ‘he lies (reclines)’ AH17]
ppn Papapana udu uʔudúɛna burn (of fire) [nutuRau/u'duEna  ‘it burns’ AH152]
ppn Papapana umunu toumunúɛna sit [toumu'nuEna  he sits’ AH15]
ppn Papapana uɾaʔuɾaʔ uɾáʔuɾaʔ frog [u'Ra/uRa/  ‘frog’ AH83]
ppn Papapana uɾaßui nauɾaßwi man, male [nauRaBwi  man’ AH10; nu/usiao'RaBui   ‘boy (pikinini man)’ AH67; nao'RaBui  ‘person’ AH72; nuauRaBui totoonuEna two men stand’ AH175; nauRaBui to'nau ’the man goes’ AH177; naunaBa nauRaBui Eto'naui ’the man went yesterday’ AH178; natui nauRaBui Eto'naui ’the man will go tomorrow’ AH179; nauRaBui nauBi/ aniani'aEna ’the man eats the yam’ AH180; naunaBa nauRaBui nauBi EtoanEa ’the man ate the yam yesterday’ AH181; nauRaBui to'ba/ua 'kakau ’the man hit the dog’ AH183; nauRaBui to/aiba/ua kakau ’the man didn't hit the dog’ AH184; nauRaBui Eta nukaka/i kakauEtoba/ua ’the big man hit the little dog’ AH185; nauRaBui EtaumaEa nukakau nu/usia ’the man gave the dog to the boy’ AH186; nauRaBui Etoba/oa nukakau tau Enau ’the man hit the dog and went’ AH187; nu/usia Etonau nauRaBui Etoba/ua nukakau ’the man hit the dog when the boy went’ AH188; nauRaBui Etoba/ua kakau, kakau Enau ’the man hit the dog and it went’ AH189; nauRaBui nubolo Etoa'tunEa tau EanEa ’the man shot and ate the pig’ AH190]
ppn Papapana usi uʔusíɛna be wet (of clothing) [u/u'siEna  ‘wet (clothing)’ AH135]
ppn Papapana utauno utáuno louse [u'tauno  ‘louse’ AH48]