Lecturer in Energy Materials & Nanotechnology

Dr Kai Yang


Lecturer in Energy Materials & Nanotechnology

Academic and research departments

Nanoelectronics Centre, Advanced Technology Institute.

About

Research

Research interests

Supervision

Postgraduate research supervision

Teaching

Publications

Highlights

Detailed publication information can be found in Research gate and Google Scholar. 

66. Jingzhao Wang; Xin Chen; Jianan Wang*; Xiangming Cui; Ze Wang; Guangpeng Zhang; Wei Lyu; Maxim Shkunov; S. Ravi P. Silva; Yaozu Liao*; Kai Yang*; Wei Yan. “Electrospinning engineering of gas electrodes for high-performance lithium–gas batteries”. Carbon Energy, 2024, e572.

65. Jinxin Bi; Shaoyin Li; Dongtao Liu; Bowei Li; Kai Yang; Ming Xu; Chaopeng Fu; Yunlong Zhao*; Wei Zhang*. "Highly Integrated Perovskite Solar Cells-Based Photorechargeable System with Excellent Photoelectric Conversion and Energy Storage Ability". Energy & Environmental Materials 2024, 0, e12728.

64. Hao Liu; Yuchen Ji; Yang Li*; Shisheng Zheng; Zihang Dong; Kai Yang; Aimin Cao; Yuxiang Huang; Yinchao Wang; Haifeng Shen; Shao-jian Zhang; Feng Pan*; Luyi Yang*. "Regulating lithium affinity of hosts for reversible lithium metal batteries." Interdisciplinary Materials. 2024;3:297–305

63. Hengyao Zhu; Shiming Chen; Xiangming Yao; Kai Yang; Wenguang Zhao; Taowen Chen; Luyi Yang*; Feng Pan*. "Upcycling Spent Cathode Materials to Bifunctional Catalysts for High-Stability Lithium–Sulfur Batteries". Advanced Functional Materials (2024): 2401470.

62. Shen Lai; Tao Huang; Pei Liu; Hong-Bin Wang; Shi-Chun Yang; Xin-Hua Liu; Kai Yang; Qian-Ling Zhang; Jian-Hong Liu; Jiang-Tao Hu*. "Progress and prospects of graphene-based materials in lithium batteries".  Rare Metals (2024): 1-20. 

61. Shiming Chen; Guorui Zheng*; Xiangming Yao; Jinlin Xiao; Wenguang Zhao; Ke Li; Jianjun Fang; Zhuonan Jiang; Yuxiang Huang; Yuchen Ji; Kai Yang; Zu-wei Yin; Meng Zhang; Feng Pan; Luyi Yang*. "Constructing Matching Cathode–Anode Interphases with Improved Chemo-mechanical Stability for High-Energy Batteries". ACS Nano 2024, 18, 8, 6600–6611.

60. Xiangming Yao; Shiming Chen; Changhong Wang; Taowen Chen; Jiangxiao Xi; Shida Xue; Zhikang Deng; Wenguang Zhao; Bowen Nan; Yiqian Zhao; Kai Yang; Yongli Song; Feng Pan; Luyi Yang*; Xueliang Sun*. "Interface Welding via Thermal Pulse Sintering to Enable 4.6 V Solid-State Batteries". Advanced Energy Materials 2023, 2303422.

59. Manman Wang; Zhibo Song; Jinxin Bi; Huanxin Li; Ming Xu; Yi Gong; Yundong Zhou*; Yunlong Zhao*; Kai Yang*. "Probing interfacial electrochemistry by in situ atomic force microscope for battery characterization". Battery Energy 2023, 2023006

58. Huanxin Li; Yi Gong; Haihui Zhou*; Jing Li; Kai Yang; Boyang Mao; Jincan Zhang; Yan Shi; Jinhai Deng; Mingxuan Mao; Zhongyuan Huang; Shujiang Jiao*; Yafei Kuang; Yunlong Zhao*; Shenglian Luo*. "Ampere-hour-scale soft-package potassium-ion hybrid capacitors enabling 6-minute fast-charging". Nature Communications 2023, 14(1), 6407.

57. Shiming Chen#; Kai Yang#*; Hengyao Zhu; Jiannan Wang; Yi Gong; Huanxin Li; Manman Wang; Wenguang Zhao; Yuchen Ji; Feng Pan; S. Ravi P. Silva; Yunlong Zhao*; Luyi Yang*. "Rational catalyst structural design to facilitate reversible Li-CO2 batteries with boosted CO2 conversion kinetics". Nano Energy 2023, 117, 108872.

56. Ming Xu; Yuheng Liu; Kai Yang*; Shaoyin Li; Manman Wang; Jianan Wang; Dong Yang; Maxim Shkunov; S. Ravi P. Silva; Fernando A. Castro; Yunlong Zhao. "Minimally invasive power sources for implantable electronics". Exploration 2023, 20220106.

55. Wentao Wang; Gaoyuan Yang; Muxi Li; Zuoyi Yan; Lisheng Zhang; Hanqing Yu; Kaiyi Yang; Pengchang Jiang; Wei Hua; Yong Zhang; Bosong ZHou*; Kai Yang. "State-of-health estimation for lithium-ion batteries based on Bi-LSTM-AM and LLE feature extraction". Frontiers in Energy Research 2023,  11, 1205165.

54. Shiyi Sun; Jianan Wang*; Shirong Zong; Qianyue Ma; Huanxin Li; Xin Chen; Xiangming Cui; Kai Yang; Qiong Cai; Yunlong Zhao; Wei Yan*. "Integration Plasma Strategy Controlled Interfacial Chemistry Regulation Enabling Planar Lithium Growth in Solid-State Lithium Metal Batteries". Advanced Functional Materials, 2304929.

53. Yuchen Ji; Jimin Qiu; Wenguang Zhao; Tongchao Liu; Zihang Dong; Kai Yang; Guorui Zheng; Guoyu Qian; Ming Yang; Qindong Chen; Khalil Amine; Feng Pan*; Luyi Yang*. "In situ probing the origin of interfacial instability of Na metal anode". Chem 2023.

52. Yi Gong; Jing Li; Kai Yang; Shaoyin Li; Ming Xu; Guangpeng Zhang; Yan Shi; Qiong Cai; Huanxin Li*; Yunlong Zhao*. "Towards Practical Application of Li–S Battery with High Sulfur Loading and Lean Electrolyte: Will Carbon-Based Hosts Win This Race?" Nano-Micro Letters 2023, 15 (1), 150.

51. Yong Yao; Jiexing Wu; Qiaoxia Feng; Kui Zeng; Jing Wan; Jincan Zhang; Boyang Mao; Kui Hu; Liming Chen; Hao Zhang; Yi Gong; Kai Yang; Haihui Zhou; Zhongyuan Huang; Huanxin Li*. "Spontaneous Internal Electric Field in Heterojunction Boosts Bifunctional Oxygen Electrocatalysts for Zinc–Air Batteries: Theory, Experiment, and Application". Small 2023, 2302015.

50. Weiyuan Huang; Jimin Qiu; Yuchen Ji; Wenguang Zhao; Zihang Dong; Kai Yang; Ming Yang; Qindong Chen; Mingjian Zhang; Cong Lin; Kang Xu; Luyi Yang*; Feng Pan*. "Exploiting Cation Intercalating Chemistry to Catalyze Conversion-Type Reactions in Batteries". ACS Nano 2023, 17 (6), 5570-5578.

49. Jianan Wang; Xin Chen; Zhenyu Wang; Changzheng Lin; Shiyi Sun; Jianwei Liu; Yunpeng Liu; Qianyue Ma; Ling Wang; Kai Yang*; Jiangtao Feng; Xi Wang; Qiong Cai*; Wei Yan*. "Establishing highly efficient absorptive and catalytic network for depolarized high-stability lithium-sulfur batteries". Chemical Engineering Journal 2023, 465, 142657.

48. Xin Chen;Chengcheng Zhao;Kai Yang;Shiyi Sun;Jinxin Bi;Ningrui Zhu;Qiong Cai;Jianan Wang*; Wei Yan*. “Conducting Polymers Meet Lithium-Sulfur Batteries: Progress, Challenges and Perspectives”. Energy & Environmental Materials, 2022 e12483.

47. Jianan Wang#; Kai Yang#*; Shiyi Sun; Qianyue Ma; Gong Yi; Xin Chen; Ze Wang; Wei Yan; Xinhua Liu*; Qiong Cai*; Yunlong Zhao. "Advances in thermal-related analysis techniques for solid-state lithium batteries". InfoMat 2023, 5 (4), e12401.

46. Yanda Fu#; Kai Yang#; Shida Xue; Weihan Li; Shiming Chen; Yongli Song; Zhibo Song; Wenguang Zhao; Yunlong Zhao; Feng Pan; Luyi Yang*; Xueliang Sun*. Surface Defects Reinforced Polymer-Ceramic Interfacial Anchoring for High-Rate Flexible Solid-State Batteries. Advanced Functional Materials 2023, 33 (10), 2210845.

45. Mingqiang Liu#; Lu Yao#; Yuchen Ji#; Mingzheng Zhang; Yihang Gan; Yulu Cai; Hongyang Li; Wenguang Zhao; Yan Zhao; Zexin Zou; Runzhi Qin; Yuetao Wang; Lele Liu; Hao Liu; Kai Yang; Thomas S. Miller; Feng Pan; Jinlong Yang. "Nanoscale Ultrafine Zinc Metal Anodes for High Stability Aqueous Zinc Ion Batteries". Nano Letters 2023, 23 (2), 541-549.

44. Manman Wang#; Kai Yang#*; Yuchen Ji#; Xiaobin Liao; Guangpeng Zhang; Mateus Gallucci Masteghin; Nianhua Peng; Filipe Richheimer; Huanxin Li; Jianan Wang; Xinhua Liu; Shichun Yang; Enrico Petrucco; Paul Shearing; Fernando Araujo De Castro; S. Ravi P. Silva; Feng Pan*; Yunlong Zhao*. "Developing highly reversible Li-CO2 battery: from on-chip exploration to practical application". Energy & Environmental Science 2023, 10.1039/D3EE00794D.

43. Shiyi Sun;Jianan Wang*;Xin Chen;Qianyue Ma;Yanyao Wang;Kai Yang;Xuhui Yao;Zhipeng Yang;Jianwei Liu;Hao Xu;Qiong Cai;Yunlong Zhao; Wei Yan*. “Thermally Stable and Dendrite-Resistant Separators toward Highly Robust Lithium Metal Batteries”. Advanced Energy Materials, 2022, 2202206.

42. Jianan Wang;Qianyue Ma;Shiyi Sun;Kai Yang;Qiong Cai;Emilia Olsson;Xin Chen;Ze Wang;Amr M. Abdelkader;Yinshi Li;Wei Yan;Shujiang Ding*; Kai Xi*. “Highly aligned lithiophilic electrospun nanofiber membrane for the multiscale suppression of Li dendrite growth”. eScience 2022.

41. Zhibo Song;Lu Wang;Kai Yang*;Yi Gong;Luyi Yang;Xinhua Liu*; Feng Pan*. “Intermolecular Chemistry for Designing Functional Binders in Silicon/Carbon Composite Anodes”. Materials Today Energy 2022, 101153.

40. Shiming Chen;Zijian Wang;Lu Wang;Zhibo Song;Kai Yang;Wenguang Zhao;Lele Liu;Jianjun Fang;Guoyu Qian;Feng Pan*; Luyi Yang*. “Constructing a Robust Solid–Electrolyte Interphase Layer via Chemical Prelithiation for High-Performance SiOx Anode”. Advanced Energy and Sustainability Research, 2200083.

39. Bin Guo#;Yanda Fu#;Jianan Wang;Yi Gong;Yunlong Zhao;Kai Yang*;Sida Zhou;Lishuo Liu*;Shichun Yang;Xinhua Liu; Feng Pan*. “Strategies and characterization methods for achieving high performance PEO-based solid-state lithium-ion batteries”. Chemical Communications 2022, 58, 8182-8193.

38. Xinhua Liu;Lisheng Zhang;Hanqing Yu;Jianan Wang;Junfu Li;Kai Yang*;Yunlong Zhao;Huizhi Wang;Billy Wu;Nigel P. Brandon; Shichun Yang*. “Bridging Multiscale Characterization Technologies and Digital Modeling to Evaluate Lithium Battery Full Lifecycle”. Advanced Energy Materials 2022, 12, 2200889.

37. Shiming Chen#;Zhibo Song#;Yuchen Ji#;Kai Yang*;Jianjun Fang;Lu Wang;Zijian Wang;Yan Zhao;Yunlong Zhao;Luyi Yang*; Feng Pan*. “Suppressing Polysulfide Shuttling in Lithium–Sulfur Batteries via a Multifunctional Conductive Binder”. Small Methods 2021, 5, 2100839.

36. Yongli Song;Luyi Yang;Jiawen Li;Mingzheng Zhang;Yaohui Wang;Shunning Li;Shiming Chen;Kai Yang;Kang Xu*; Feng Pan*. “Synergistic Dissociation-and-Trapping Effect to Promote Li-Ion Conduction in Polymer Electrolytes via Oxygen Vacancies”. Small Methods 2021, 17, 2102039.

35. Yuchen Ji#; Kai Yang#; Mingqiang Liu#; Shiming Chen#; Xinhua Liu*; Biao Yang; Zijian Wang; Weiyuan Huang; Zhibo Song; Shida Xue; Yanda Fu; Luyi Yang*; Thomas S. Miller; Feng Pan*. "PIM-1 as a Multifunctional Framework to Enable High-Performance Solid-State Lithium–Sulfur Batteries". Advanced Functional Materials 2021, 31 (47), 2104830.

34. Yiwei Li;Shiming Chen;Shenyang Xu;Zijian Wang;Kai Yang;Jiangtao Hu;Bo Cao;Wenguang Zhao;Mingjian Zhang;Luyi Yang*; Feng Pan*. “Impact of Electrolyte Salts on Na Storage Performance for High-Surface-Area Carbon Anodes”. ACS Applied Materials & Interfaces 2021, 13, 48745-48752.

33. Yuchen Ji#;Zu-Wei Yin#;Zhenzhen Yang;Ya-Ping Deng;Haibiao Chen;Cong Lin;Luyi Yang;Kai Yang;Mingjian Zhang;Qiangfeng Xiao;Jun-Tao Li;Zhongwei Chen*;Shi-Gang Sun*; Feng Pan*. “From bulk to interface: electrochemical phenomena and mechanism studies in batteries via electrochemical quartz crystal microbalance”. Chemical Society Reviews 2021, 50, 10743-10763.

32. Jianyuan Li;Cong Lin;Mouyi Weng;Yi Qiu;Pohua Chen;Kai Yang;Weiyuan Huang;Yuexian Hong;Jian Li;Mingjian Zhang;Cheng Dong;Wenguang Zhao;Zhi Xu;Xi Wang;Kang Xu*;Junliang Sun*; Feng Pan*. “Structural origin of the high-voltage instability of lithium cobalt oxide”. Nature Nanotechnology 2021, 16, 599-605.

31. Kai Yang#;Luyi Yang#;Zijian Wang#;Bin Guo;Zhibo Song;Yanda Fu;Yuchen Ji;Mingqiang Liu;Wenguang Zhao;Xinhua Liu*;Shichun Yang*; Feng Pan*. “Constructing a Highly Efficient Aligned Conductive Network to Facilitate Depolarized High-Areal-Capacity Electrodes in Li-Ion Batteries”. Advanced Energy Materials 2021, 11, 2100601.

30. Mei-Chin Pang#;Kai Yang#;Rowena Brugge;Teng Zhang;Xinhua Liu*;Feng Pan;Shichun Yang;Ainara Aguadero;Billy Wu;Monica Marinescu;Huizhi Wang; Gregory J. Offer*. “Interactions are important: Linking multi-physics mechanisms to the performance and degradation of solid-state batteries”. Materials Today 2021, 49, 145-183.

29. Yiwei Li;Zhibo Li;Cong Chen;Kai Yang;Bo Cao;Shenyang Xu;Ni Yang;Wenguang Zhao;Haibiao Chen;Mingjian Zhang*; Feng Pan*. “Recent progress in Li and Mn rich layered oxide cathodes for Li-ion batteries”. Journal of Energy Chemistry 2021, 61, 368-385.

28. Changcheng Yu;Qi Xiong;Kai Yang;Haibiao Chen*; Feng Pan*. “A Programmable and Automated Platform for Integrated Synthesis and Evaluation of Water Electrolysis Catalysts”. Advanced Materials Technologies 2021, 6, 2001036.

27. Sicheng Song;Yiwei Li;Kai Yang;Zhefeng Chen;Jiajie Liu;Rui Qi;Zhibo Li;Changjian Zuo;Wenguang Zhao;Ni Yang;Mingjian Zhang*; Feng Pan*. “Interplay between multiple doping elements in high-voltage LiCoO2”. Journal of Materials Chemistry A 2021, 9, 5702-5710.

26. Zijian Wang#;Luyi Yang#;Jiajie Liu#;Yongli Song;Qinghe Zhao;Kai Yang; Feng Pan*. “Tuning Rate-Limiting Factors to Achieve Ultrahigh-Rate Solid-State Sodium-Ion Batteries”. ACS Applied Materials & Interfaces 2020, 12, 48677-48683.

25. Kai Yang;Yiwei Li;Langlang Jia;Yan Wang;Zijian Wang;YuChen Ji;Shichun Yang;Magda Titirici;Xinhua Liu;Luyi Yang*; Feng Pan*. “Atomic/nano-scale in-situ probing the shuttling effect of redox mediator in Na–O2 batteries”. Journal of Energy Chemistry 2021, 56, 438-443.

24. Yiwei Li;Lin Xie;Ze Zheng;Zu-Wei Yin;Jianyuan Li;Mouyi Weng;Jiajie Liu;Jiangtao Hu;Kai Yang;Guoyu Qian;Bo Cao;Zhibo Li;Shenyang Xu;Wenguang Zhao;Shunning Li;Junliang Sun;Mingjian Zhang; Feng Pan*. “Hybridizing Li@Mn6 and Sb@Ni6 superstructure units to tune the electrochemical performance of Li-rich layered oxides”. Nano Energy 2020, 77, 105157.

23. Changjian Zuo;Zongxiang Hu;Rui Qi;Jiajie Liu;Zhibo Li;Junliang Lu;Cheng Dong;Kai Yang;Weiyuan Huang;Cong Chen;Zhibo Song;Sicheng Song;Yaoming Yu;Jiaxin Zheng*; Feng Pan*. “Double the Capacity of Manganese Spinel for Lithium-Ion Storage by Suppression of Cooperative Jahn–Teller Distortion”. Advanced Energy Materials 2020, 10, 2000363.

22. Zijian Wang;Kai Yang;Yongli Song;Hai Lin;Ke Li;Yanhui Cui;Luyi Yang*; Feng Pan*. “Polymer matrix mediated solvation of LiNO3 in carbonate electrolytes for quasi-solid high-voltage lithium metal batteries”. Nano Research 2020, 13, 2431-2437.

21. Luyi Yang;Kai Yang;Jiaxin Zheng;Kang Xu;Khalil Amine; Feng Pan*. “Harnessing the surface structure to enable high-performance cathode materials for lithium-ion batteries”. Chemical Society Reviews 2020, 49, 4667-4680.

20. Yanhui Cui;Qinghe Zhao;Xiaojun Wu;Xin Chen;Jinlong Yang;Yuetao Wang;Runzhi Qin;Shouxiang Ding;Yongli Song;Junwei Wu;Kai Yang;Zijian Wang;Zongwei Mei;Zhibo Song;Hong Wu;Zhongyi Jiang;Guoyu Qian;Luyi Yang*; Feng Pan*. “An Interface-Bridged Organic–Inorganic Layer that Suppresses Dendrite Formation and Side Reactions for Ultra-Long-Life Aqueous Zinc Metal Anodes”. Angewandte Chemie International Edition 2020, 59, 16594-16601.

19. Jiangtao Hu;Wenju Ren;Xin Chen;Yiwei Li;Weiyuan Huang;Kai Yang;Luyi Yang;Yuan Lin;Jiaxin Zheng; Feng Pan*. “The role of anions on the Helmholtz Plane for the solid-liquid interface in aqueous rechargeable lithium batteries”. Nano Energy 2020, 74, 104864.

18. Langlang Jia; Yuchen Ji; Kai Yang; Zijian Wang; Haibiao Chen; Feng Pan. Interface Reconstruction Study by Functional Scanning Probe Microscope in Li-ion Battery Research. Chinese Journal of Structural Chemistry 2020, 39 (2), 200-205.

17. Luyi Yang;Yongli Song;Hao Liu;Zijian Wang;Kai Yang;Qinghe Zhao;Yanhui Cui;Jiayun Wen;Wei Luo; Feng Pan*. “Stable Interface between Lithium and Electrolyte Facilitated by a Nanocomposite Protective Layer”. Small Methods 2020, 4, 1900751.

16. Kai Yang#;Langlang Jia#;Xinhua Liu;Zijian Wang;Yan Wang;Yiwei Li;Haibiao Chen;Billy Wu;Luyi Yang*; Feng Pan*. “Revealing the anion intercalation behavior and surface evolution of graphite in dual-ion batteries via in situ AFM”. Nano Research 2020, 13, 412-418.

15. Yiwei Li;Jiangtao Hu;Kai Yang;Bo Cao;Zhibo Li;Luyi Yang*; Feng Pan*. “Synthetic control of Prussian blue derived nano-materials for energy storage and conversion application”. Materials Today Energy 2019, 14, 100332.

14. Qinghe Zhao;Xin Chen;Ziqi Wang;Luyi Yang;Runzhi Qin;Jinlong Yang;Yongli Song;Shouxiang Ding;Mouyi Weng;Weiyuan Huang;Jiajie Liu;Wenguang Zhao;Guoyu Qian;Kai Yang;Yanhui Cui;Haibiao Chen; Feng Pan*. “Unravelling H+/Zn2+ Synergistic Intercalation in a Novel Phase of Manganese Oxide for High-Performance Aqueous Rechargeable Battery”. Small 2019, 15, 1904545.

13. Yuxin Min;Xiaoyang Yang;Dawei Wang;Kai Yang;Shisheng Zheng;Shunning Li;Haibiao Chen;Jun Liang; Feng Pan*. “Tuning mixed-phase Nb-doped titania films for high-performance photocatalysts with enhanced whole-spectrum light absorption”. Catalysis Science & Technology 2019, 9, 6027-6036.

12. Kai Yang#;Changcheng Yu#;Zhihao Yu;Min Zhu;Wenguang Zhao;Haibiao Chen*; Feng Pan*. “Hierarchically porous activated carbons derived from Schefflera octophylla leaves for high performance supercapacitors”. Materials Letters 2019, 247, 102-105.

11. Kai Yang#;Zhihao Yu#;Changcheng Yu;Min Zhu;Luyi Yang;Haibiao Chen*; Feng Pan*. “A Versatile Polymeric Precursor to High-Performance Silicon Composite Anode for Lithium-Ion Batteries”. Energy Technology 2019, 7, 1900239.

10. Yiwei Li;Jiangtao Hu;Ziqi Wang;Kai Yang;Weiyuan Huang;Bo Cao;Zhibo Li;Wei Zhang; Feng Pan*. “Low-Temperature Catalytic Graphitization to Enhance Na-Ion Transportation in Carbon Electrodes”. ACS Applied Materials & Interfaces 2019, 11, 24164-24171.

9. Hao Liu#;Mingqiang Liu#;Luyi Yang;Yongli Song;Xingbo Wang;Kai Yang; Feng Pan*. “A bi-functional redox mediator promoting the ORR and OER in non-aqueous Li–O2 batteries”. Chemical Communications 2019, 55, 6567-6570.

8. Kai Yang#;Zhihao Yu#;Changcheng Yu;Haibiao Chen*; Feng Pan*. “An Electrically Renewable Air Filter with Integrated 3D Nanowire Networks”. Advanced Materials Technologies 2019, 4, 1900101.

7. Tongchao Liu#;Lingpiao Lin#;Xuanxuan Bi;Leilei Tian;Kai Yang;Jiajie Liu;Maofan Li;Zonghai Chen;Jun Lu*;Khalil Amine*;Kang Xu*; Feng Pan*. “In situ quantification of interphasial chemistry in Li-ion battery”. Nature Nanotechnology 2019, 14, 50-56.

6. Weiyuan Huang;Jiangtao Hu;Luyi Yang;Wenguang Zhao;Ziqi Wang;Hongbin Wang;Zheng Guo;Yiwei Li;Jiajie Liu;Kai Yang; Feng Pan*. “Revealing the Degradation Mechanism of LiMnxFe1–xPO4 by the Single-Particle Electrochemistry Method”. ACS Applied Materials & Interfaces 2019, 11, 957-962.

5. Lei Han;Ziqi Wang;Defei Kong;Luyi Yang;Kai Yang;Zijian Wang; Feng Pan*. “An ordered mesoporous silica framework based electrolyte with nanowetted interfaces for solid-state lithium batteries”. Journal of Materials Chemistry A 2018, 6, 21280-21286.

4. Maofan Li;Kai Yang;Jiajie Liu;Xiaobing Hu;Defei Kong;Tongchao Liu;Mingjian Zhang; Feng Pa*. “A heterobimetallic single-source precursor enabled layered oxide cathode for sodium-ion batteries”. Chemical Communications 2018, 54, 10714-10717.

3. Ziqi Wang;Zijian Wang;Luyi Yang;Hongbin Wang;Yongli Song;Lei Han;Kai Yang;Jiangtao Hu;Haibiao Chen; Feng Pan*. “Boosting interfacial Li+ transport with a MOF-based ionic conductor for solid-state batteries”. Nano Energy 2018, 49, 580-587.

2. Lingpiao Lin#;Kai Yang#;Rui Tan;Maofan Li;Shaojie Fu;Tongchao Liu;Haibiao Chen*; Feng Pan*. “Effect of sulfur-containing additives on the formation of a solid-electrolyte interphase evaluated by in situ AFM and ex situ characterizations”. Journal of Materials Chemistry A 2017, 5, 19364-19370.

1. Lingpiao Lin;Kai Yang;Haibiao Chen; Feng Pan*. “In situ atomic force microscope observing the effect of vinylene carbonate on the formation of solid-electrolyte interphase layer during the initial cycle”. Functional Materials Letters 2017, 10, 1750052.