About

Research

Research interests

Supervision

Postgraduate research supervision

Teaching

Publications

Highlights

Detailed publication information can be found in Research gate and Google Scholar. 

59. Manman Wang; Zhibo Song; Jinxin Bi; Huanxin Li; Ming Xu; Yi Gong; Yundong Zhou*; Yunlong Zhao*; Kai Yang*. "Probing interfacial electrochemistry by in situ atomic force microscope for battery characterization". Battery Energy 2023, 2023006

58. Huanxin Li; Yi Gong; Haihui Zhou*; Jing Li; Kai Yang; Boyang Mao; Jincan Zhang; Yan Shi; Jinhai Deng; Mingxuan Mao; Zhongyuan Huang; Shujiang Jiao*; Yafei Kuang; Yunlong Zhao*; Shenglian Luo*. "Ampere-hour-scale soft-package potassium-ion hybrid capacitors enabling 6-minute fast-charging". Nature Communications 2023, 14(1), 6407.

57. Shiming Chen#; Kai Yang#*; Hengyao Zhu; Jiannan Wang; Yi Gong; Huanxin Li; Manman Wang; Wenguang Zhao; Yuchen Ji; Feng Pan; S. Ravi P. Silva; Yunlong Zhao*; Luyi Yang*. "Rational catalyst structural design to facilitate reversible Li-CO2 batteries with boosted CO2 conversion kinetics". Nano Energy 2023, 117, 108872.

56. Ming Xu; Yuheng Liu; Kai Yang*; Shaoyin Li; Manman Wang; Jianan Wang; Dong Yang; Maxim Shkunov; S. Ravi P. Silva; Fernando A. Castro; Yunlong Zhao. "Minimally invasive power sources for implantable electronics". Exploration 2023, 20220106.

55. Wentao Wang; Gaoyuan Yang; Muxi Li; Zuoyi Yan; Lisheng Zhang; Hanqing Yu; Kaiyi Yang; Pengchang Jiang; Wei Hua; Yong Zhang; Bosong ZHou*; Kai Yang. "State-of-health estimation for lithium-ion batteries based on Bi-LSTM-AM and LLE feature extraction". Frontiers in Energy Research 2023,  11, 1205165.

54. Shiyi Sun; Jianan Wang*; Shirong Zong; Qianyue Ma; Huanxin Li; Xin Chen; Xiangming Cui; Kai Yang; Qiong Cai; Yunlong Zhao; Wei Yan*. "Integration Plasma Strategy Controlled Interfacial Chemistry Regulation Enabling Planar Lithium Growth in Solid-State Lithium Metal Batteries". Advanced Functional Materials, 2304929.

53. Yuchen Ji; Jimin Qiu; Wenguang Zhao; Tongchao Liu; Zihang Dong; Kai Yang; Guorui Zheng; Guoyu Qian; Ming Yang; Qindong Chen; Khalil Amine; Feng Pan*; Luyi Yang*. "In situ probing the origin of interfacial instability of Na metal anode". Chem 2023.

52. Yi Gong; Jing Li; Kai Yang; Shaoyin Li; Ming Xu; Guangpeng Zhang; Yan Shi; Qiong Cai; Huanxin Li*; Yunlong Zhao*. "Towards Practical Application of Li–S Battery with High Sulfur Loading and Lean Electrolyte: Will Carbon-Based Hosts Win This Race?" Nano-Micro Letters 2023, 15 (1), 150.

51. Yong Yao; Jiexing Wu; Qiaoxia Feng; Kui Zeng; Jing Wan; Jincan Zhang; Boyang Mao; Kui Hu; Liming Chen; Hao Zhang; Yi Gong; Kai Yang; Haihui Zhou; Zhongyuan Huang; Huanxin Li*. "Spontaneous Internal Electric Field in Heterojunction Boosts Bifunctional Oxygen Electrocatalysts for Zinc–Air Batteries: Theory, Experiment, and Application". Small 2023, 2302015.

50. Weiyuan Huang; Jimin Qiu; Yuchen Ji; Wenguang Zhao; Zihang Dong; Kai Yang; Ming Yang; Qindong Chen; Mingjian Zhang; Cong Lin; Kang Xu; Luyi Yang*; Feng Pan*. "Exploiting Cation Intercalating Chemistry to Catalyze Conversion-Type Reactions in Batteries". ACS Nano 2023, 17 (6), 5570-5578.

49. Jianan Wang; Xin Chen; Zhenyu Wang; Changzheng Lin; Shiyi Sun; Jianwei Liu; Yunpeng Liu; Qianyue Ma; Ling Wang; Kai Yang*; Jiangtao Feng; Xi Wang; Qiong Cai*; Wei Yan*. "Establishing highly efficient absorptive and catalytic network for depolarized high-stability lithium-sulfur batteries". Chemical Engineering Journal 2023, 465, 142657.

48. Xin Chen;Chengcheng Zhao;Kai Yang;Shiyi Sun;Jinxin Bi;Ningrui Zhu;Qiong Cai;Jianan Wang*; Wei Yan*. “Conducting Polymers Meet Lithium-Sulfur Batteries: Progress, Challenges and Perspectives”. Energy & Environmental Materials, 2022 e12483.

47. Jianan Wang#; Kai Yang#*; Shiyi Sun; Qianyue Ma; Gong Yi; Xin Chen; Ze Wang; Wei Yan; Xinhua Liu*; Qiong Cai*; Yunlong Zhao. "Advances in thermal-related analysis techniques for solid-state lithium batteries". InfoMat 2023, 5 (4), e12401.

46. Yanda Fu#; Kai Yang#; Shida Xue; Weihan Li; Shiming Chen; Yongli Song; Zhibo Song; Wenguang Zhao; Yunlong Zhao; Feng Pan; Luyi Yang*; Xueliang Sun*. Surface Defects Reinforced Polymer-Ceramic Interfacial Anchoring for High-Rate Flexible Solid-State Batteries. Advanced Functional Materials 2023, 33 (10), 2210845.

45. Mingqiang Liu#; Lu Yao#; Yuchen Ji#; Mingzheng Zhang; Yihang Gan; Yulu Cai; Hongyang Li; Wenguang Zhao; Yan Zhao; Zexin Zou; Runzhi Qin; Yuetao Wang; Lele Liu; Hao Liu; Kai Yang; Thomas S. Miller; Feng Pan; Jinlong Yang. "Nanoscale Ultrafine Zinc Metal Anodes for High Stability Aqueous Zinc Ion Batteries". Nano Letters 2023, 23 (2), 541-549.

44. Manman Wang#; Kai Yang#*; Yuchen Ji#; Xiaobin Liao; Guangpeng Zhang; Mateus Gallucci Masteghin; Nianhua Peng; Filipe Richheimer; Huanxin Li; Jianan Wang; Xinhua Liu; Shichun Yang; Enrico Petrucco; Paul Shearing; Fernando Araujo De Castro; S. Ravi P. Silva; Feng Pan*; Yunlong Zhao*. "Developing highly reversible Li-CO2 battery: from on-chip exploration to practical application". Energy & Environmental Science 2023, 10.1039/D3EE00794D.

43. Shiyi Sun;Jianan Wang*;Xin Chen;Qianyue Ma;Yanyao Wang;Kai Yang;Xuhui Yao;Zhipeng Yang;Jianwei Liu;Hao Xu;Qiong Cai;Yunlong Zhao; Wei Yan*. “Thermally Stable and Dendrite-Resistant Separators toward Highly Robust Lithium Metal Batteries”. Advanced Energy Materials, 2022, 2202206.

42. Jianan Wang;Qianyue Ma;Shiyi Sun;Kai Yang;Qiong Cai;Emilia Olsson;Xin Chen;Ze Wang;Amr M. Abdelkader;Yinshi Li;Wei Yan;Shujiang Ding*; Kai Xi*. “Highly aligned lithiophilic electrospun nanofiber membrane for the multiscale suppression of Li dendrite growth”. eScience 2022.

41. Zhibo Song;Lu Wang;Kai Yang*;Yi Gong;Luyi Yang;Xinhua Liu*; Feng Pan*. “Intermolecular Chemistry for Designing Functional Binders in Silicon/Carbon Composite Anodes”. Materials Today Energy 2022, 101153.

40. Shiming Chen;Zijian Wang;Lu Wang;Zhibo Song;Kai Yang;Wenguang Zhao;Lele Liu;Jianjun Fang;Guoyu Qian;Feng Pan*; Luyi Yang*. “Constructing a Robust Solid–Electrolyte Interphase Layer via Chemical Prelithiation for High-Performance SiOx Anode”. Advanced Energy and Sustainability Research, 2200083.

39. Bin Guo#;Yanda Fu#;Jianan Wang;Yi Gong;Yunlong Zhao;Kai Yang*;Sida Zhou;Lishuo Liu*;Shichun Yang;Xinhua Liu; Feng Pan*. “Strategies and characterization methods for achieving high performance PEO-based solid-state lithium-ion batteries”. Chemical Communications 2022, 58, 8182-8193.

38. Xinhua Liu;Lisheng Zhang;Hanqing Yu;Jianan Wang;Junfu Li;Kai Yang*;Yunlong Zhao;Huizhi Wang;Billy Wu;Nigel P. Brandon; Shichun Yang*. “Bridging Multiscale Characterization Technologies and Digital Modeling to Evaluate Lithium Battery Full Lifecycle”. Advanced Energy Materials 2022, 12, 2200889.

37. Shiming Chen#;Zhibo Song#;Yuchen Ji#;Kai Yang*;Jianjun Fang;Lu Wang;Zijian Wang;Yan Zhao;Yunlong Zhao;Luyi Yang*; Feng Pan*. “Suppressing Polysulfide Shuttling in Lithium–Sulfur Batteries via a Multifunctional Conductive Binder”. Small Methods 2021, 5, 2100839.

36. Yongli Song;Luyi Yang;Jiawen Li;Mingzheng Zhang;Yaohui Wang;Shunning Li;Shiming Chen;Kai Yang;Kang Xu*; Feng Pan*. “Synergistic Dissociation-and-Trapping Effect to Promote Li-Ion Conduction in Polymer Electrolytes via Oxygen Vacancies”. Small Methods 2021, 17, 2102039.

35. Yuchen Ji#; Kai Yang#; Mingqiang Liu#; Shiming Chen#; Xinhua Liu*; Biao Yang; Zijian Wang; Weiyuan Huang; Zhibo Song; Shida Xue; Yanda Fu; Luyi Yang*; Thomas S. Miller; Feng Pan*. "PIM-1 as a Multifunctional Framework to Enable High-Performance Solid-State Lithium–Sulfur Batteries". Advanced Functional Materials 2021, 31 (47), 2104830.

34. Yiwei Li;Shiming Chen;Shenyang Xu;Zijian Wang;Kai Yang;Jiangtao Hu;Bo Cao;Wenguang Zhao;Mingjian Zhang;Luyi Yang*; Feng Pan*. “Impact of Electrolyte Salts on Na Storage Performance for High-Surface-Area Carbon Anodes”. ACS Applied Materials & Interfaces 2021, 13, 48745-48752.

33. Yuchen Ji#;Zu-Wei Yin#;Zhenzhen Yang;Ya-Ping Deng;Haibiao Chen;Cong Lin;Luyi Yang;Kai Yang;Mingjian Zhang;Qiangfeng Xiao;Jun-Tao Li;Zhongwei Chen*;Shi-Gang Sun*; Feng Pan*. “From bulk to interface: electrochemical phenomena and mechanism studies in batteries via electrochemical quartz crystal microbalance”. Chemical Society Reviews 2021, 50, 10743-10763.

32. Jianyuan Li;Cong Lin;Mouyi Weng;Yi Qiu;Pohua Chen;Kai Yang;Weiyuan Huang;Yuexian Hong;Jian Li;Mingjian Zhang;Cheng Dong;Wenguang Zhao;Zhi Xu;Xi Wang;Kang Xu*;Junliang Sun*; Feng Pan*. “Structural origin of the high-voltage instability of lithium cobalt oxide”. Nature Nanotechnology 2021, 16, 599-605.

31. Kai Yang#;Luyi Yang#;Zijian Wang#;Bin Guo;Zhibo Song;Yanda Fu;Yuchen Ji;Mingqiang Liu;Wenguang Zhao;Xinhua Liu*;Shichun Yang*; Feng Pan*. “Constructing a Highly Efficient Aligned Conductive Network to Facilitate Depolarized High-Areal-Capacity Electrodes in Li-Ion Batteries”. Advanced Energy Materials 2021, 11, 2100601.

30. Mei-Chin Pang#;Kai Yang#;Rowena Brugge;Teng Zhang;Xinhua Liu*;Feng Pan;Shichun Yang;Ainara Aguadero;Billy Wu;Monica Marinescu;Huizhi Wang; Gregory J. Offer*. “Interactions are important: Linking multi-physics mechanisms to the performance and degradation of solid-state batteries”. Materials Today 2021, 49, 145-183.

29. Yiwei Li;Zhibo Li;Cong Chen;Kai Yang;Bo Cao;Shenyang Xu;Ni Yang;Wenguang Zhao;Haibiao Chen;Mingjian Zhang*; Feng Pan*. “Recent progress in Li and Mn rich layered oxide cathodes for Li-ion batteries”. Journal of Energy Chemistry 2021, 61, 368-385.

28. Changcheng Yu;Qi Xiong;Kai Yang;Haibiao Chen*; Feng Pan*. “A Programmable and Automated Platform for Integrated Synthesis and Evaluation of Water Electrolysis Catalysts”. Advanced Materials Technologies 2021, 6, 2001036.

27. Sicheng Song;Yiwei Li;Kai Yang;Zhefeng Chen;Jiajie Liu;Rui Qi;Zhibo Li;Changjian Zuo;Wenguang Zhao;Ni Yang;Mingjian Zhang*; Feng Pan*. “Interplay between multiple doping elements in high-voltage LiCoO2”. Journal of Materials Chemistry A 2021, 9, 5702-5710.

26. Zijian Wang#;Luyi Yang#;Jiajie Liu#;Yongli Song;Qinghe Zhao;Kai Yang; Feng Pan*. “Tuning Rate-Limiting Factors to Achieve Ultrahigh-Rate Solid-State Sodium-Ion Batteries”. ACS Applied Materials & Interfaces 2020, 12, 48677-48683.

25. Kai Yang;Yiwei Li;Langlang Jia;Yan Wang;Zijian Wang;YuChen Ji;Shichun Yang;Magda Titirici;Xinhua Liu;Luyi Yang*; Feng Pan*. “Atomic/nano-scale in-situ probing the shuttling effect of redox mediator in Na–O2 batteries”. Journal of Energy Chemistry 2021, 56, 438-443.

24. Yiwei Li;Lin Xie;Ze Zheng;Zu-Wei Yin;Jianyuan Li;Mouyi Weng;Jiajie Liu;Jiangtao Hu;Kai Yang;Guoyu Qian;Bo Cao;Zhibo Li;Shenyang Xu;Wenguang Zhao;Shunning Li;Junliang Sun;Mingjian Zhang; Feng Pan*. “Hybridizing Li@Mn6 and Sb@Ni6 superstructure units to tune the electrochemical performance of Li-rich layered oxides”. Nano Energy 2020, 77, 105157.

23. Changjian Zuo;Zongxiang Hu;Rui Qi;Jiajie Liu;Zhibo Li;Junliang Lu;Cheng Dong;Kai Yang;Weiyuan Huang;Cong Chen;Zhibo Song;Sicheng Song;Yaoming Yu;Jiaxin Zheng*; Feng Pan*. “Double the Capacity of Manganese Spinel for Lithium-Ion Storage by Suppression of Cooperative Jahn–Teller Distortion”. Advanced Energy Materials 2020, 10, 2000363.

22. Zijian Wang;Kai Yang;Yongli Song;Hai Lin;Ke Li;Yanhui Cui;Luyi Yang*; Feng Pan*. “Polymer matrix mediated solvation of LiNO3 in carbonate electrolytes for quasi-solid high-voltage lithium metal batteries”. Nano Research 2020, 13, 2431-2437.

21. Luyi Yang;Kai Yang;Jiaxin Zheng;Kang Xu;Khalil Amine; Feng Pan*. “Harnessing the surface structure to enable high-performance cathode materials for lithium-ion batteries”. Chemical Society Reviews 2020, 49, 4667-4680.

20. Yanhui Cui;Qinghe Zhao;Xiaojun Wu;Xin Chen;Jinlong Yang;Yuetao Wang;Runzhi Qin;Shouxiang Ding;Yongli Song;Junwei Wu;Kai Yang;Zijian Wang;Zongwei Mei;Zhibo Song;Hong Wu;Zhongyi Jiang;Guoyu Qian;Luyi Yang*; Feng Pan*. “An Interface-Bridged Organic–Inorganic Layer that Suppresses Dendrite Formation and Side Reactions for Ultra-Long-Life Aqueous Zinc Metal Anodes”. Angewandte Chemie International Edition 2020, 59, 16594-16601.

19. Jiangtao Hu;Wenju Ren;Xin Chen;Yiwei Li;Weiyuan Huang;Kai Yang;Luyi Yang;Yuan Lin;Jiaxin Zheng; Feng Pan*. “The role of anions on the Helmholtz Plane for the solid-liquid interface in aqueous rechargeable lithium batteries”. Nano Energy 2020, 74, 104864.

18. Langlang Jia; Yuchen Ji; Kai Yang; Zijian Wang; Haibiao Chen; Feng Pan. Interface Reconstruction Study by Functional Scanning Probe Microscope in Li-ion Battery Research. Chinese Journal of Structural Chemistry 2020, 39 (2), 200-205.

17. Luyi Yang;Yongli Song;Hao Liu;Zijian Wang;Kai Yang;Qinghe Zhao;Yanhui Cui;Jiayun Wen;Wei Luo; Feng Pan*. “Stable Interface between Lithium and Electrolyte Facilitated by a Nanocomposite Protective Layer”. Small Methods 2020, 4, 1900751.

16. Kai Yang#;Langlang Jia#;Xinhua Liu;Zijian Wang;Yan Wang;Yiwei Li;Haibiao Chen;Billy Wu;Luyi Yang*; Feng Pan*. “Revealing the anion intercalation behavior and surface evolution of graphite in dual-ion batteries via in situ AFM”. Nano Research 2020, 13, 412-418.

15. Yiwei Li;Jiangtao Hu;Kai Yang;Bo Cao;Zhibo Li;Luyi Yang*; Feng Pan*. “Synthetic control of Prussian blue derived nano-materials for energy storage and conversion application”. Materials Today Energy 2019, 14, 100332.

14. Qinghe Zhao;Xin Chen;Ziqi Wang;Luyi Yang;Runzhi Qin;Jinlong Yang;Yongli Song;Shouxiang Ding;Mouyi Weng;Weiyuan Huang;Jiajie Liu;Wenguang Zhao;Guoyu Qian;Kai Yang;Yanhui Cui;Haibiao Chen; Feng Pan*. “Unravelling H+/Zn2+ Synergistic Intercalation in a Novel Phase of Manganese Oxide for High-Performance Aqueous Rechargeable Battery”. Small 2019, 15, 1904545.

13. Yuxin Min;Xiaoyang Yang;Dawei Wang;Kai Yang;Shisheng Zheng;Shunning Li;Haibiao Chen;Jun Liang; Feng Pan*. “Tuning mixed-phase Nb-doped titania films for high-performance photocatalysts with enhanced whole-spectrum light absorption”. Catalysis Science & Technology 2019, 9, 6027-6036.

12. Kai Yang#;Changcheng Yu#;Zhihao Yu;Min Zhu;Wenguang Zhao;Haibiao Chen*; Feng Pan*. “Hierarchically porous activated carbons derived from Schefflera octophylla leaves for high performance supercapacitors”. Materials Letters 2019, 247, 102-105.

11. Kai Yang#;Zhihao Yu#;Changcheng Yu;Min Zhu;Luyi Yang;Haibiao Chen*; Feng Pan*. “A Versatile Polymeric Precursor to High-Performance Silicon Composite Anode for Lithium-Ion Batteries”. Energy Technology 2019, 7, 1900239.

10. Yiwei Li;Jiangtao Hu;Ziqi Wang;Kai Yang;Weiyuan Huang;Bo Cao;Zhibo Li;Wei Zhang; Feng Pan*. “Low-Temperature Catalytic Graphitization to Enhance Na-Ion Transportation in Carbon Electrodes”. ACS Applied Materials & Interfaces 2019, 11, 24164-24171.

9. Hao Liu#;Mingqiang Liu#;Luyi Yang;Yongli Song;Xingbo Wang;Kai Yang; Feng Pan*. “A bi-functional redox mediator promoting the ORR and OER in non-aqueous Li–O2 batteries”. Chemical Communications 2019, 55, 6567-6570.

8. Kai Yang#;Zhihao Yu#;Changcheng Yu;Haibiao Chen*; Feng Pan*. “An Electrically Renewable Air Filter with Integrated 3D Nanowire Networks”. Advanced Materials Technologies 2019, 4, 1900101.

7. Tongchao Liu#;Lingpiao Lin#;Xuanxuan Bi;Leilei Tian;Kai Yang;Jiajie Liu;Maofan Li;Zonghai Chen;Jun Lu*;Khalil Amine*;Kang Xu*; Feng Pan*. “In situ quantification of interphasial chemistry in Li-ion battery”. Nature Nanotechnology 2019, 14, 50-56.

6. Weiyuan Huang;Jiangtao Hu;Luyi Yang;Wenguang Zhao;Ziqi Wang;Hongbin Wang;Zheng Guo;Yiwei Li;Jiajie Liu;Kai Yang; Feng Pan*. “Revealing the Degradation Mechanism of LiMnxFe1–xPO4 by the Single-Particle Electrochemistry Method”. ACS Applied Materials & Interfaces 2019, 11, 957-962.

5. Lei Han;Ziqi Wang;Defei Kong;Luyi Yang;Kai Yang;Zijian Wang; Feng Pan*. “An ordered mesoporous silica framework based electrolyte with nanowetted interfaces for solid-state lithium batteries”. Journal of Materials Chemistry A 2018, 6, 21280-21286.

4. Maofan Li;Kai Yang;Jiajie Liu;Xiaobing Hu;Defei Kong;Tongchao Liu;Mingjian Zhang; Feng Pa*. “A heterobimetallic single-source precursor enabled layered oxide cathode for sodium-ion batteries”. Chemical Communications 2018, 54, 10714-10717.

3. Ziqi Wang;Zijian Wang;Luyi Yang;Hongbin Wang;Yongli Song;Lei Han;Kai Yang;Jiangtao Hu;Haibiao Chen; Feng Pan*. “Boosting interfacial Li+ transport with a MOF-based ionic conductor for solid-state batteries”. Nano Energy 2018, 49, 580-587.

2. Lingpiao Lin#;Kai Yang#;Rui Tan;Maofan Li;Shaojie Fu;Tongchao Liu;Haibiao Chen*; Feng Pan*. “Effect of sulfur-containing additives on the formation of a solid-electrolyte interphase evaluated by in situ AFM and ex situ characterizations”. Journal of Materials Chemistry A 2017, 5, 19364-19370.

1. Lingpiao Lin;Kai Yang;Haibiao Chen; Feng Pan*. “In situ atomic force microscope observing the effect of vinylene carbonate on the formation of solid-electrolyte interphase layer during the initial cycle”. Functional Materials Letters 2017, 10, 1750052.