About

Research

Research interests

Research projects

Flexible electronics and bioelectronic probes for biomedical applications
Novel electrochemical energy conversion/storage devices and electrochemical probing
Advanced synthesis, assembly and in-situ characterisation of energy and electronic materials

Supervision

Postgraduate research supervision

Teaching

Publications

Highlights

Publications (October 2018 - August 2023):

 

More recent publications can be found on Google Scholar.

77. Manman Wang, Kai Yang *, Yuchen Ji,  Xiaobin Liao, Guangpeng Zhang, Mateus G. Masteghin, Nianhua Peng, Filipe Richheimer, Huanxin Li, Jianan Wang, Xinhua Liu, Shichun Yang, Enrico Petrucco, Paul Shearing, Fernando A. Castro, S. Ravi P. Silva, Yan Zhao, Feng Pan * and  Yunlong Zhao *, "Developing highly reversible Li-CO2 battery: from on-chip exploration to practical application". Energy & Environmental Science (2023), doi.org/10.1039/D3EE00794D.

76. MING XU, Yuheng Liu, Kai Yang, Shaoyin Li, Jianan Wang, Dong Yang, Maxim Shkunov, Fernando A. Castro, S. Ravi P. Silva, and Yunlong Zhao* "Recent Progress in Minimally Invasive Power Sources for Implantable Electronics" Exploration (2023)

75. Jiashen Meng, Xuhui Yao, Xufeng Hong, Lujun Zhu, Zhitong Xiao, Yongfeng Jia, Fang Liu, Huimin Song, Yunlong Zhao, Quanquan Pang, "A solution-to-solid conversion chemistry enables ultrafast-charging and long-lived molten salt aluminium batteries". Nature Communications, 14, (2023): 3909

74. Xuhui Yao,   Xuekun Lu,   Yundong Zhou,   Tomáš Šamořil,   Jinxin Bi,   Mateus Gallucci Masteghin,   Huixing Zhang,   Leslie Askew,   Jeong Won Kim,   Fangyu Xiong,   Jianan Wang,   David Cox,   Tan Sui,   Ian Gilmore,   S. Ravi P. Silva,   Liqiang Mai,   Gareth Hinds,   Paul Shearing*,   Juyeon Park*  and  Yunlong Zhao* "Rectifying Interphase for Preventing Li Dendrite Propagation in Solid-State Electrolytes", Energy & Environmental Science, (2023) doi.org/10.1039/D2EE04006A.

73. Yameng Fan, Emilia Olsson, Gemeng Liang, Zhijie Wang, Anita M D'Angelo, Bernt Johannessen, Lars Thomsen, Bruce Cowie, Jingxi Li, Fangli Zhang, Yunlong Zhao, Wei Kong Pang, Qiong Cai*, Zaiping Guo* "Stabilizing Cobalt‐free Li‐rich Layered Oxide Cathodes through Oxygen Lattice Regulation by Two‐phase Ru Doping" Angewandte Chemie 135 (2023), e202213806

72. Guobin Zhang, Tengfei Xiong, Lixue Xia, Xuhui Yao, Yan Zhao, Lirong Zheng, Han Chen, Yunlong Zhao* , Mengyu Yan* "Operando Observation of Coupled Discontinuous-Continuous Transitions in Ion-Stabilized Intercalation Cathodes" Batteries 8 (2023), 252

71. Shiyi Sun, Jianan Wang* , Xin Chen, Qianyue Ma, Yanyao Wang, Kai Yang, Xuhui Yao, Zhipeng Yang, Jianwei Liu, Hao Xu, Qiong Cai, Yunlong Zhao, Wei Yan* "Thermally Stable and Dendrite-Resistant Separators toward Highly Robust Lithium Metal Batteries"Advanced Energy Materials 12,41 (2023), 2202206.

70. Lu Wen, Guoqiang Li, Tao Huang, Wei Geng, Hao Pei, Jialiang Yang, Miao Zhu, Yunlong Zhao* et al. "Single cell technologies: From research to application." The Innovation (2022): 100342.

69. Xinhua Liu, Lisheng Zhang, Hanqing Yu, Jianan Wang, Junfu Li, Kai Yang*, Yunlong Zhao, Huizhi Wang, Billy Wu, Nigel P. Brandon, Shichun Yang* et al. "Bridging multiscale characterization technologies and digital modeling to evaluate lithium battery full lifecycle." Advanced Energy Materials 12, no. 33 (2022): 2200889.

68. Roey Elnathan*, Maria Grazia Barbato, Xiangfu Guo, Anna Mariano, Zixun Wang, Francesca Santoro*, Peng Shi*, Nicolas H. Voelcker*, Xi Xie*, Jennifer L. Young*, Yunlong Zhao*, Wenting Zhao* & Ciro Chiappini*, "Biointerface design for vertical nanoprobes" Nature Reviews Materials (2022), 7, 953–973. (Selected as Cover for Volume 7 Issue 12, December 2022)

67.Jinxin Bi, Jing Zhang, Pavlos Giannakou, Toshan Wickramanayake, Xuhui Yao, Manman Wang, Xueping Liu, Maxim Shkunov, Wei Zhang*, Yunlong Zhao* "A Highly Integrated Flexible Photo-Rechargeable System Based on Stable Ultrahigh-Rate Quasi-Solid-State Zinc-Ion Micro-Batteries and Perovskite Solar Cells" Energy Storage Materials (2022) 51, 239-248.

66. Mengyu Yan, Peiyao Wang, Xuelei Pan, Qiulong Wei, Chunhua Han, Jefferson Zhe Liu, Yunlong Zhao, Kangning Zhao, Bruce Dunn, Jihui Yang, Liqiang Mai* "Quadrupling the stored charge by extending the accessible density of states" Chem  (2022), 8,  1–9.

65. Xinhua Liu, Lisheng Zhang, Hanqing Yu, Jianan Wang, Junfu Li, Kai Yang*, Yunlong Zhao, Huizhi Wang, Billy Wu, Nigel P. Brandon, Shichun Yang*, "Bridging Multiscale Characterization Technologies and Digital Modeling to Evaluate Lithium Battery Full Lifecycle" Advanced Energy Materials, (2022),12, 2200889.

64. Xuhui Yao, Emilia Olsson, Manman Wang, Jianan Wang, Qiong Cai, Nianhua Peng*, Roger Webb, Yunlong Zhao* "Xenon Ion Implantation Induced Surface Compressive Stress for Preventing Dendrite Penetration in Solid-State Electrolytes" Small (2022), 18, 2108124. (Invited for Rising Stars series as worldwide recognized early career researchers)

63. Sailin Liu, Ruizhi Zhang, Jianfeng Mao, Yunlong Zhao, Qiong Cai*, Zaiping Guo* "From room temperature to harsh temperature applications: Fundamentals and perspectives on electrolytes in zinc metal batteries" Science Advances (2022), 8, eabn5097.

62. Dannielle M. Cox-Pridmore, Fernando A. Castro, S. Ravi P. Silva, Patrizia Camelliti, Yunlong Zhao* "Emerging Bioelectronic Strategies for Cardiovascular Tissue Engineering and Implantation" Small (2022), 2105281

61. Xuhui Yao, Emilia Olsson, Jun Zhao, Wencong Feng, Wen Luo, Shuangshuang Tan, Meng Huang, Yunlong Zhao, Jianyu Huang, Qiong Cai, Liqiang Mai*, "Voltage plateau variation in a bismuth-potassium battery" Journal of Materials Chemistry A (2022).10, 2917–2923.

60. Xuhui Yao, Tomáš Šamořil, Jiří Dluhoš, John F. Watts, Zhijia Du, Bohang Song, S. Ravi P. Silva, Tan Sui*, Yunlong Zhao*. "Degradation Diagnostics from the Subsurface of Lithium-Ion Battery Electrodes" Energy Environ. Mater. (2022): 5, 662–669.

59. Yameng Fan, Wenchao Zhang, Yunlong Zhao, Zaiping Guo, and Qiong Cai. "Fundamental Understanding and Practical Challenges of Lithium-Rich Oxide Cathode Materials: Layered and Disordered-Rocksalt Structure." Energy Storage Materials 40 (2021): 51-71.

58. Qiulong Wei, Qidong Li, Yalong Jiang, Yunlong Zhao, Shuangshuang Tan, Jun Dong, Liqiang Mai, and Dong-Liang Peng. "High-Energy and High-Power Pseudocapacitor–Battery Hybrid Sodium-Ion Capacitor with Na+ Intercalation Pseudocapacitance Anode." Nano-Micro Letters 13.1 (2021): 1-13.

57. Shiqi Guo, Kaijin Wu, Chengpan Li, Hao Wang, Zheng Sun, Dawei Xi, Sheng Zhang, Mona E. Zaghloul, Changning Wang, Fernando  A. Castro, Dong Yang, Yunlong Zhao*. "Integrated contact lens sensor system based on multifunctional ultrathin MoS2 transistors." Matter 4,3, (2021): 969-985. 

56. Xuelei Pan, Mengyu Yan, Congli Sun, Kangning Zhao, Wen Luo, Xufeng Hong, Yunlong Zhao, Lin Xu, and Liqiang Mai*. "Electrochemically Exfoliating MoS2 into Atomically Thin Planar‐Stacking Through a Selective Lateral Reaction Pathway." Advanced Functional Materials 31.8 (2021): 2007840.

55. Jiashen Meng, Jiantao Li, Jinshuai Liu, Xingcai Zhang, Gengping Jiang, Lu Ma, Zhi-Yi Hu, Yunlong Zhao, et al. "Universal Approach to Fabricating Graphene-Supported Single-Atom Catalysts from Doped ZnO Solid Solutions." ACS Central Science 6, 8, (2020): 1431–1440

54. Anqi Zhang, Yunlong Zhao, Siheng Sean You, Charles M.Lieber*. "Nanowire probes could drive high-resolution brain-machine interfaces." Nano Today 31 (2020) 100821

53. Yao Wang, Xufeng Hong, Yaqing Guo, Yunlong Zhao, Xiaobin Liao, Xiong Liu, Qi Li, Liang He, and Liqiang Mai*. "Wearable Textile‐Based Co− Zn Alkaline Microbattery with High Energy Density and Excellent Reliability." Small (2020):10.1002/smll.202000293.

52. Gen He, Ning Hu, Alexander M. Xu, Xiangling Li, Yunlong Zhao, and Xi Xie. "Nanoneedle Platforms: The Many Ways to Pierce the Cell Membrane." Advanced Functional Materials (2020): 1909890.

51. Juyan Zhang, Xuhui Yao, Ravi K. Misra, Qiong Cai, and Yunlong Zhao*. "Progress in electrolytes for beyond-lithium-ion batteries." Journal of Materials Science & Technology (2020). (Invited Review)

50. Songge Zhang, Guohua Gao, Jiace Hao, Manman Wang, Han Zhu*,  Mingliang Du, and Yunlong Zhao*. "Low-electronegativity vanadium substitution in cobalt carbide induced enhanced electron transfer for efficient overall water splitting." ACS applied materials & interfaces 11.46 (2019): 43261-43269.

49. RDIG Dharmasena, KDGI Jayawardena, Zakaria Saadi, Xuhui Yao, RMI Bandara, Yunlong Zhao, SRP Silva "Energy Scavenging and Powering E-Skin Functional Devices" Proceedings of the IEEE 107, (2019) 2118-2136.

48. Yunlong Zhao* "Linking brains to computers: how new implants are helping us achieve this goal" The Conversation 6, (2019) (Invited Perspective)

47. Yunlong Zhao, Siheng Sean You, Anqi Zhang, Jae-Hyun Lee, Jinlin Huang, Charles M Lieber* “Scalable ultrasmall nanowire 3D transistor probes for intracellular recording” Nature Nanotechnology 14,(2019)  783–790.

(News & Views: Curving neural nanobioelectronics, Nature Nanotechnology 1 July 2019; An array of ‘nano-hairpins’ probes the interior of cells, Nature Research Device and Materials Engineering 1 July 2019; Ultra-small nanoprobes could be a leap forward in high-resolution human-machine interfaces, ScienceDaily 3 July 2019; Nanowires Pin Neurons: a Nano ‘‘Moon Landing’’, Matter 1, (2019) 550–564)

46. Zechao Zhuang, Yong Li, Jiazhao Huang, Zilan Li, Kangning Zhao, Yunlong Zhao, Lin Xu, Liang Zhou, Lyudmila V. Moskaleva, and Liqiang Mai*. "Sisyphus effects in hydrogen electrochemistry on metal silicides enabled by silicene subunit edge." Science Bulletin 64, (2019): 617–624.

45.  Guobin Zhang, Tengfei Xiong, Xuelei Pan, Yunlong Zhao*, Mengyu Yan, Haining Zhang, Buke Wu, Kangning Zhao, Liqiang Mai*, "Illumining phase transformation dynamics of vanadium oxide cathode by multimodal techniques under operando conditions." Nano Research (2019): 1–6.

44. Xiao Yang, Tao Zhou, Ted Zwang, Guosong Hong, Yunlong Zhao, Robert Viveros, Tianming Fu, Teng Gao and Charles M Lieber*, “Bioinspired neuron-like electronics.” Nature Materials 18, (2019): 510–517.

43. Liu, Zhenhui, Yunlong Zhao, Ruhan He, Wen Luo, Jiashen Meng, Qiang Yu, Dongyuan Zhao, Liang Zhou, and Liqiang Mai. "Yolk@ Shell SiOx/C microspheres with semi-graphitic carbon coating on the exterior and interior surfaces for durable lithium storage." Energy Storage Materials 19 (2019): 299-305.

42Xuhui Yao, Yunlong Zhao*, Fernando Castro, and Liqiang Mai*. "Rational Design of Pre-Intercalated Electrodes for Rechargeable Battery." ACS Energy Letters 4, 3, (2019): 771–778.

41. Zhenhui Liu, Qiang Yu, Yunlong Zhao, Ruhan He, Ming Xu, Shihao Feng, Shidong Li, Liang Zhou, and Liqiang Mai*. "Silicon oxides: a promising family of anode materials for lithium-ion batteries." Chemical Society Reviews 48, 1, (2019): 285-309.

40. Yanhui Chu*, Siyi Jing, Da Liu, Jinchao Liu, and Yunlong Zhao*. "Morphological control and kinetics in three dimensions for hierarchical nanostructures growth by screw dislocations." Acta Materialia 162 (2019): 284-291.

39. Qi Li, Zhiquan Hu, Ziang Liu, Yunlong Zhao, Ming Li, Jiashen Meng, Xiaocong Tian, Xiaoming Xu, and Liqiang Mai*. "Recent Advances in Nanowire‐Based, Flexible, Freestanding Electrodes for Energy Storage." Chemistry–A European Journal 24, no. 69 (2018): 18307-18321.

-----

Publications Prior to Surrey/NPL (October 2018):

38. Yanhui Chu*, Siyi Jing, Xiang Yu, and Yunlong Zhao*. "High-temperature Plateau–Rayleigh growth of beaded SiC/SiO2 nanochain heterostructures." Crystal Growth & Design 18.5 (2018): 2941–2947.

37. Zhenhui Liu, Yunlong Zhao, Ruhan He, Wen Luo, Jiashen Meng, Qiang Yu, Dongyuan Zhao, Liang Zhou, and Liqiang Mai. "Yolk@ Shell SiOx/C microspheres with semi-graphitic carbon coating on the exterior and interior surfaces for durable lithium storage." Energy Storage Materials (2018).

36. Lin Xu†, Yunlong Zhao†, Kwadwo Asare Owusu, Liqiang Mai. "Recent advances in nanowire–biosystem interface: from chemical conversion, energy production to electrophysiology." Chem, 4, (2018): 1538-1559.

35. Qiulong Wei, Qinqin Wang, Qidong Li, Qinyou An, Yunlong Zhao, Zhuo Peng, Yalong Jiang, Shuangshuang Tan, Mengyu Yan, and Liqiang Mai. "Pseudocapacitive Layered Iron Vanadate Nanosheets Cathode for Ultrahigh-Rate Lithium-Ion Storage." Nano Energy (2018).

34. Liqiang Mai, Mengyu Yan, Yunlong Zhao "Track batteries degrading in real time." Nature 546.7659 (2017): 469.

33. Xiaobin Liao, Yunlong Zhao, Junhui Wang, Wei Yang, Lin Xu, Xiaocong Tian, Yi Shuang, Kwadwo Asare Owusu, Mengyu Yan, and Liqiang Mai "MoS2/MnO2 heterostructured nanodevices for electrochemical energy storage.” Nano Research, 11.4 (2018): 2083-2092.

32. Jiashen Meng, Haichang Guo, Chaojiang Niu, Yunlong Zhao, Lin Xu, Qi Li, and Liqiang Mai  "Advances in structure and property optimizations of battery electrode materials. " Joule 1 (2017), 522–547.

31. Yunlong Zhao, Jun Yao, Lin Xu, Max N Mankin, Yinbo Zhu, Hengan Wu, Liqiang Mai, Qingjie Zhang, Charles M Lieber "Shape-controlled deterministic assembly of nanowires." Nano Letters 16.4 (2016): 2644-2650.

30. Mengyu Yan, Guobin Zhang, Qiulong Wei, Xiaocong Tian, Kangning Zhao, Qinyou An, Liang Zhou, Yunlong Zhao, Chaojiang Niu, and Wenhao Ren "In operando observation of temperature-dependent phase evolution in lithium-incorporation olivine cathode. " Nano Energy 22, (2016), 406-413.

29. Longbing Qu, Yunlong Zhao, Aamir Minhas Khan, Chunhua Han, Kalele Mulonda Hercule, Mengyu Yan, Xingyu Liu, Wei Chen, Dandan Wang, Zhengyang Cai, Xiaolin Zheng, Liqiang Mai "Interwoven three-dimensional architecture of cobalt oxide Nanobrush-graphene@NiXCo2X(OH)6X for high-performance supercapacitors", Nano Letters, 15 (2015), 2037-44.

28. Chaojiang Niu, Jiashen Meng, Xuanpeng Wang, Chunhua Han, Mengyu Yan, Kangning Zhao, Xiaoming Xu, Wenhao Ren, Yunlong Zhao, and Lin Xu "General synthesis of complex nanotubes by gradient electrospinning and controlled pyrolysis. " Nature Communications 6, (2015).

27. Yunlong Zhao, Chunhua Han, Junwei Yang, Jie Su, Xiaoming Xu, Shuo Li, Lin Xu, Ruopian Fang, Hong Jiang, Xiaodong Zou, Bo Song, Liqiang Mai, Qingjie Zhang "Stable alkali metal ion intercalation compounds as optimized metal oxide nanowire cathodes for lithium batteries." Nano Letters 15.3 (2015): 2180-2185.

26. Qiulong Wei, Qinyou An, Dandan Chen, Liqiang Mai, Shiyu Chen, Yunlong Zhao, Kalele Mulonda Hercule, Lin Xu, Aamir Minhas-Khan, and Qingjie Zhang "One-pot synthesized bicontinuous hierarchical Li3V2(PO4)3/C mesoporous nanowires for high-rate and ultralong-life lithium-ion batteries." Nano Letters 14, (2014), 1042-1048.

25. Xiaocong Tian, Xu Xu, Liang He, Qiulong Wei, Mengyu Yan, Lin Xu, Yunlong Zhao, Chuchu Yang, and Liqiang Mai  "Ultrathin pre-lithiated V6O13 nanosheet cathodes with enhanced electrical transport and cyclability. " Journal of Power Sources 255, (2014), 235-241.

24. Liqiang Mai, Qiulong Wei, Xiaocong Tian, Yunlong Zhao, and Qinyou An "Electrochemical nanowire devices for energy storage. " IEEE Transactions on Nanotechnology 13, (2014), 10-15.

23. Yunlong Zhao, Jiangang Feng, Xue Liu, Fengchao Wang, Lifen Wang, Changwei Shi, Lei Huang, Xi Feng, Xiyuan Chen, Lin Xu, Mengyu Yan, Qingjie Zhang, Xuedong Bai, Hengan Wu, Liqiang Mai "Self-adaptive strain-relaxation optimization for high-energy lithium storage material through crumpling of graphene." Nature Communications 5 (2014).

22. Liqiang Mai, Qinyou An, Qiulong Wei, Jiayang Fei, Pengfei Zhang, Xu Xu, Yunlong Zhao, Mengyu Yan, Wen Wen, and Lin Xu "Nanoflakes‐assembled three‐dimensional hollow‐porous v2o5 as lithium storage cathodes with high‐rate capacity. " Small 10, (2014), 3032-3037.

21. Yanzhu Luo, Xu Xu, Yuxiang Zhang, Yuqiang Pi, Yunlong Zhao, Xiaocong Tian, Qinyou An, Qiulong Wei, and Liqiang Mai "Hierarchical carbon decorated Li3V2(PO4)3 as a bicontinuous cathode with high‐rate capability and broad temperature adaptability. " Advanced Energy Materials 4, (2014), 16.

20. Dandan Wang†, Yunlong Zhao†, Xu Xu, Kalele Mulonda Hercule, Mengyu Yan, Qinyou An, Xiaocong Tian, Jiaming Xu, Longbing Qu, Liqiang Mai "Novel Li2MnO3 nanowire anode with internal Li-enrichment for use in a Li-ion battery." Nanoscale 6.14 (2014): 8124-8129.

19. Mengyu Yan, Fengchao Wang, Chunhua Han, Xinyu Ma, Xu Xu, Qinyou An, Lin Xu, Chaojiang Niu, Yunlong Zhao, and Xiaocong Tian "Nanowire templated semihollow bicontinuous graphene scrolls: designed construction, mechanism, and enhanced energy storage performance." Journal of the American Chemical Society 135, (2013), 18176-18182.

18. Liqiang Mai, Han Li, Yunlong Zhao, Lin Xu, Xu Xu, Yanzhu Luo, Zhengfei Zhang, Wang Ke, Chaojiang Niu, and Qingjie Zhang. "Fast ionic diffusion-enabled nanoflake electrode by spontaneous electrochemical pre-intercalation for high-performance supercapacitor." Scientific Reports 3 (2013): 1718.

17. Chaojiang Niu, Chunhua Han, Yunlong Zhao, Xiaocong Tian, Wanli Guo, Yanhui Gu, and Liqiang Mai  "Synthesis and optical property of size-tunable vanadium oxide nano-dandelions. " Journal of Nanoscience Letters 3, (2013), 27-30.

16. Liqiang Mai, Aamir Minhas-Khan, Xiaocong Tian, Kalele Mulonda Hercule, Yunlong Zhao, Lin Xu, and Xu Xu  "Synergistic interaction between redox-active electrolyte and binder-free functionalized carbon for ultrahigh supercapacitor performance. " Nature Communications 4, (2013), 2923.

15. Liqiang Mai, Qiulong Wei, Qinyou An, Xiaocong Tian, Yunlong Zhao, Xu Xu, Lin Xu, Liang Chang, and Qingjie Zhang  Hybrid nanostructures: Nanoscroll buffered hybrid nanostructural VO2(b) cathodes for high‐rate and long‐life lithium storage. Advanced Materials 25, (2013), 2968-2968.

14. Liqiang Mai, Shuo Li, Yifan Dong, Yunlong Zhao, Yanzhu Luo, and Hongmei Xu  "Long-life and high-rate Li3V2(PO4)3 nanosphere cathode materials with three-dimensional continuous electron pathways." Nanoscale 5, (2013), 4864-4869.

13. Liqiang Mai, Han Li, Yunlong Zhao, Lin Xu, Xu Xu, Yanzhu Luo, Zhengfei Zhang, Wang Ke, Chaojiang Niu, and Qingjie Zhang  Fast ionic diffusion-enabled nanoflake electrode by spontaneous electrochemical pre-intercalation for high-performance supercapacitor. Scientific Reports 3, (2013).

12. Liqiang Mai, Fei Dong, Xu Xu, Yanzhu Luo, Qinyou An, Yunlong Zhao, Jie Pan, and Jingnan Yang  "Cucumber-like V2O5/Poly (3,4-ethylenedioxythiophene)&MnO2 nanowires with enhanced electrochemical cyclability." Nano Letters 13, (2013), 740-745.

11. Kalele Mulonda Hercule, Qiulong Wei, Aamir Minhas Khan, Yunlong Zhao, Xiaocong Tian, and Liqiang Mai  Synergistic effect of hierarchical nanostructured MoO2/Co(OH)2 with largely enhanced pseudocapacitor cyclability. Nano Letters 13, (2013), 5685-5691.

10. Chunhua Han, Mengyu Yan, Liqiang Mai, Xiaocong Tian, Lin Xu, Xu Xu, Qinyou An, Yunlong Zhao, Xinyu Ma, and Junlin Xie "V2O5 quantum dots/graphene hybrid nanocomposite with stable cyclability for advanced lithium batteries. " Nano Energy 2, (2013), 916-922.

9. Liang Chang, Liqiang Mai, Xu Xu, Qinyou An, Yunlong Zhao, Dandan Wang, and Xi Feng  Pore-controlled synthesis of Mn2O3 microspheres for ultralong-life lithium storage electrode. RSC Advances 3, (2013), 1947-1952.

8. Qinyou An, Qiulong Wei, Liqiang Mai, Jiayang Fei, Xu Xu, Yunlong Zhao, Mengyu Yan, Pengfei Zhang, and Shizhe Huang  Supercritically exfoliated ultrathin vanadium pentoxide nanosheets with high rate capability for lithium batteries. Physical Chemistry Chemical Physics 15, (2013), 16828-16833.

7. Yunlong Zhao, Lin Xu, Liqiang Mai, Chunhua Han, Qinyou An, Xu Xu, Xue Liu, Qingjie Zhang "Hierarchical mesoporous perovskite La0.5Sr0.5CoO2.91 nanowires with ultrahigh capacity for Li-air batteries." PNAS 109.48 (2012): 19569-19574.

6. Xu Xu, Yanzhu Luo, Liqiang Mai, Yunlong Zhao, Qinyou An, Lin Xu, Fan Hu, Lei Zhang, and Qingjie Zhang  "Topotactically synthesized ultralong LiV3O8 nanowire cathode materials for high-rate and long-life rechargeable lithium batteries. " NPG Asia Materials 4, (2012), e20.

5. Chunhua Han, Yuqiang Pi, Qinyou An, Liqiang Mai, Junlin Xie, Xu Xu, Lin Xu, Yunlong Zhao, Chaojiang Niu, and Aamir Minhas Khan "Substrate-assisted self-organization of radial β-agvo3 nanowire clusters for high rate rechargeable lithium batteries. " Nano letters 12, (2012), 4668-4673.

4. Liqiang Mai, Fan Yang, Yunlong Zhao, Xu Xu, Lin Xu, Yanzhu Luo "Hierarchical MnMoO4/CoMoO4 heterostructured nanowires with enhanced supercapacitor performance." Nature Communications 2 (2011): 381.

3. Liqiang Mai, Fan Yang, Yunlong Zhao, Xu Xu, Lin Xu, Bin Hu, Yanzhu Luo, and Hangyu Liu  Molybdenum oxide nanowires: Synthesis & properties. Materials Today 14, (2011), 346-353.

2. Liqiang Mai, Xu Xu, Chunhua Han, Yanzhu Luo, Lin Xu, Yimin A Wu, and Yunlong Zhao  "Rational synthesis of silver vanadium oxides/polyaniline triaxial nanowires with enhanced electrochemical property." Nano Letters 11, (2011), 4992-4996.

1. Liqiang Mai, Lin Xu, Chunhua Han, Xu Xu, Yanzhu Luo, Shiyong Zhao, and Yunlong Zhao "Electrospun ultralong hierarchical vanadium oxide nanowires with high performance for lithium ion batteries. " Nano Letters 10, (2010), 4750-4755.